Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Kamnosek restavratorski sodelavec/kamnosekinja restavratorska sodelavka Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Kamnosek/kamnosekinja ali opravljen mojstrski izpit iz kamnoseštva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Kamnosek/kamnosekinja in
 • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju kamnoseštva, ter
 • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh različnih posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki)
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • vse faze del opravlja v sodelovanju in dogovoru s strokovnjaki službe za varstvo kulturne dediščine ter z drugimi izvajalci del na objektu,
 • pri svojem delu upošteva strokovnjake, odgovorne za varstvo in ohranjanje kulturne dediščine ter zakonodajo s področja varstva kulturne dediščine,
 • sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo ter normativne akte in druge zahteve službe za varstvo kulturne dediščine in skladno z njimi načrtuje svoje delo,
 • ocenjuje vzroke in stopnjo poškodovanosti kamnitih elementov,
 • zaščiti objekt in njegove elemente pred poškodbami med delom,
 • demontira, montira in izvaja transport kamnitih elementov,
 • čisti in vzdržuje vgrajene kamnite elemente,
 • izvaja historične in sodobne načine obdelave in vgrajevanja kamnitih elementov,
 • ročno in strojno izdeluje kamnite elemente, jih demontira, obdela, montira in zaščiti po montaži,
 • dopolnjuje manjkajoče dele na kamnitih elementih,
 • opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe pri načrtovanju, pripravljanju in med izvajanjem posega,
 • fotodokumentira ključne faze posega.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

 

PREVERJANJE

 • Kandidat v praktični delovni nalogi na terenu ali simulirani situaciji dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije.
 • Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.

Prehodnost:

Maturitetni/poklicni tečaj, višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), visoko strokovno izobraževanje (SOK, raven 7) in univerzitetno izobraževanje (SOK, raven 7)

Opis poklica

Kratek opis

Kamnosek z ročnim ali strojnim orodjem izbrani kamen najprej grobo in nato še precizno obdela. Velike industrijsko izdelane plošče montira na fasade javnih zgradb.

Kaj delavec običajno dela

Kamnosek z orodjem in stroji obdela katerokoli vrsto kamna v načrtovani izdelek. Kamnosek sodeluje že v fazi načrtovanja izdelka, saj lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomaga projektantu in naročniku, da lažje pravilno izbereta najprimernejšo vrsto kamna in obliko izdelka. Izdelani kamniti element tudi vgradi in ga primerno zavaruje pred škodljivimi vplivi okolja. Dobro pozna lastnosti vseh vrst kamnin. Zna pravilno vrednotiti ateste in rezultate preizkusov na kamninah, ki jih izdajajo pristojni zavodi. Kamen je naravni material in ima vrsto lastnosti, ki jih ne moremo spoznati drugače kot z dolgotrajno ročno obdelavo. Brez tako pridobljenih izkušenj tudi strojna obdelava kamna ne more biti uspešna.

Stroj kamnoseku olajša delo in mu prihrani čas, vendar je na koncu le roka kamnoseka tista, ki da izdelku končno obliko in plemenit videz. Uporaba ročnega orodja je temeljno znanje vsakega kamnoseka. Kamen najprej grobo obdela, mu da osnovno obliko in s postopnim odvzemanjem materiala in vedno bolj fino obdelavo izdelek dokonča. Kdor dobro obvlada ročno obdelavo, lahko na površini kamna izdela ornament ali izkleše napis. Zelo nadarjen kamnosek lahko sodeluje tudi s kiparji pri izdelavi spomenikov. Posebno zahtevna kamnoseška dela so restavratorski posegi na spomeniško zaščiteni stavbni dediščini. En sam nepremišljen udarec lahko naredi neprecenljivo škodo. Zato je potrebno vrhunsko znanje ročne obdelave.

Poleg obdelave izpolnjuje tudi delavniško dokumentacijo, vgrajuje kamnoseške izdelke, izvaja nego izdelkov in že vgrajenih elementov ter transportira in skladišči elemente. Industrijski način obdelave kamna je deloma avtomatiziran. Ker pri tem kamen režejo v vedno tanjše plošče, ki jih nato pritrdijo na vedno drznejše konstrukcije, je še posebej pomembno kamen pravilno izbrati in ga na primeren način razrezati in obdelati. Industrijsko rezane plošče kamnoseki pritrdijo v velikih površinah predvsem na tlake in fasade velikih poslovnih in javnih stavb. V industrijski in obrtni proizvodnji kamnosek izdeluje tudi masivne in ploskovne elemente notranje opreme.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: