Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir prometne tehnologije (vs)/diplomirana inženirka prometne tehnologije (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali poklicna matura ali splošna matura.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: transport
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • na podlagi osvojenega znanja sodelovati pri zagotavljanju mobilnosti prebivalstva, načrtovanju transportnih, prometnih in logističnih procesov, optimiziranju prometnega sistema in njegovih podsistemov,
 • sprejemati široko interdisciplinarno strokovno znanje s področja naravoslovja, menedžmenta, informacijsko-komunikacijske tehnologije, prava in drugih področij,
 • neposredno sprejemati delovne naloge v praksi ter z obvladanjem dodatnih teoretičnih in metodoloških vsebin nadaljevati neposredni študij na drugi stopnji,
 • samostojno uporabiti teoretična znanja v reševanju praktičnih problemov v praksi,
 • strokovne analize in sinteze rešitev ter posledic v transportnih, prometnih in logističnih procesih,
 • neprekinjeno spremljati novo znanje v procesu vseživljenjskega izobraževanja,
 • razumeti soodvisnosti med prometno tehnologijo in tehničnimi karakteristikami transportnih sredstev in prometne infrastrukture,
 • sprejemati in reševati okoljevarstvene in zaščitne ukrepe v delovnem okolju,
 • timskega dela, komunikacijskih sposobnosti in razvijati profesionalne etike v izjemno komplicirani dejavnosti transportnih in prometnih storitev,
 • opravljati neposredne delovne naloge v podjetjih z dejavnostjo transporta, prometa in transportne logistike ter v spremljajočih dejavnostih,
 • reševati tekoče tehnične, tehnološke, organizacijske, ekonomske, pravne in druge probleme v procesih transportnih, prometnih in logističnih storitev,
 • obvladati prometne tehnologije in logistike s specifičnimi postopki, ki se nanašajo na pomorski promet, cestni promet, železniški promet, poštni promet, zračni promet in transportno logistiko,

(predmetno specifične kompetence)

 • usvojiti temeljna znanja iz naravoslovnih predmetov, ki omogočajo njihovo implementacijo v temeljnih strokovnih in usmeritvenih predmetih za preučevanje in reševanje transportnih, prometnih in logističnih procesov,
 • usvojiti temeljna in aplikativna znanja iz predmetov z vsebinami ekonomije, menedžmenta, človeških virov ipd., ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov upravljanja s človeškimi resursi v prometu, izvajanju kalkulacij lastne in prodajne cene transportnih, prometnih in transportno logističnih storitev ter medsebojnega smotrnega povezovanja vseh udeležencev v prometu in logistiki,
 • usvojiti temeljna in aplikativna znanja iz predmetov s področja prava in zavarovalništva, ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov prevoznih pogodb in ostale potrebne dokumentacije v notranjem in mednarodnem prometu posameznih prometnih panog, sestavljanje elementov tehničnih podlag za zavarovanje in odškodninske zahtevke na tem področju,
 • usvojiti temeljna in aplikativna znanja iz predmetov s področja tehnike in prometnega inženirstva, ki omogočajo njihovo implementacijo v strokovne in usmeritvene predmete posameznih študijskih smeri ter uporabo pri reševanju problemov eksploatacije prometne infrastrukture, transportnih sredstev, organizacije in tehnologije posameznih prometnih panog,
 • usvojiti temeljna in aplikativna znanja s področja usmeritvenih predmetov, ki se nanašajo na prometno infrastrukturo, transportna in manipulacijska sredstva, organizacijo in prometno tehnologijo za optimiziranje transportnih, prometnih in logističnih procesov različnih vrst blaga in potnikov v integralnem transportu vseh prometnih panog kot tudi uporabljanje sodobne informacijsko-telekomunikacijske tehnologije v prometu in logistiki,
 • usvojiti specifična znanja iz predmetov verjetnost in statistik, varnosti v prometu, upravljanja zalog, upravljanja oskrbovalnih verig, varstvo okolja v prometu ipd. za izvajanje transportnih, prometnih in logističnih procesov na hiter, varen, zanesljiv, racionalen in ekološko neoporečen način,
 • usvojiti specifična znanja iz predmetov vojaškega pomorskega, cestnega in železniškega prometa ter vojaške transportne logistike za reševanje problemov vojaškega transporta, prometa in logistike,
 • pridobivati potrebna znanja in veščine s področja strokovne prakse posamezne usmeritve za kakovostno vključitev v delo profesionalnih izzivov v praksi.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Redni ali izredni študent napreduje v višji letnik, če opravi obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.), in z uspešno opravljenimi izpiti doseže predpisano število KT iz študijskega programa, in sicer: za napredovanje v 2. letnik 50 KT, za napredovanje v 3. letnik 60 KT iz 1. letnika in najmanj 50 KT iz 2. letnika. Za napredovanje (IZJEMEN VPIS – opravičljivi razlogi) v 2. letnik 36 KT iz predmetov 1. letnika, za napredovanje v 3. letnik najmanj 90 KT iz 1. in 2. letnika skupaj.

Diplomirani inženir prometne tehnologije (vs)/diplomirana inženirka prometne tehnologije (vs)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, ter izdelati in zagovarjati diplomsko nalogo.

Izvajalci:

Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani

URL

URL izvajalca: