Diplomirani inženir prometne tehnologije (vs)/diplomirana inženirka prometne tehnologije (vs)

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Diplomirani inženir prometne tehnologije (vs)/diplomirana inženirka prometne tehnologije (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

3 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali poklicna matura ali splošna matura.
ISCED področje ISCED področje
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje transport
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 7

Raven EOK

EOK 6

Raven EOVK

Prva stopnja

Učni izidi

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • na podlagi osvojenega znanja sodelovati pri zagotavljanju mobilnosti prebivalstva, načrtovanju transportnih, prometnih in logističnih procesov, optimiziranju prometnega sistema in njegovih podsistemov,
 • sprejemati široko interdisciplinarno strokovno znanje s področja naravoslovja, menedžmenta, informacijsko-komunikacijske tehnologije, prava in drugih področij,
 • neposredno sprejemati delovne naloge v praksi ter z obvladanjem dodatnih teoretičnih in metodoloških vsebin nadaljevati neposredni študij na drugi stopnji,
 • samostojno uporabiti teoretična znanja v reševanju praktičnih problemov v praksi,
 • strokovne analize in sinteze rešitev ter posledic v transportnih, prometnih in logističnih procesih,
 • neprekinjeno spremljati novo znanje v procesu vseživljenjskega izobraževanja,
 • razumeti soodvisnosti med prometno tehnologijo in tehničnimi karakteristikami transportnih sredstev in prometne infrastrukture,
 • sprejemati in reševati okoljevarstvene in zaščitne ukrepe v delovnem okolju,
 • timskega dela, komunikacijskih sposobnosti in razvijati profesionalne etike v izjemno komplicirani dejavnosti transportnih in prometnih storitev,
 • opravljati neposredne delovne naloge v podjetjih z dejavnostjo transporta, prometa in transportne logistike ter v spremljajočih dejavnostih,
 • reševati tekoče tehnične, tehnološke, organizacijske, ekonomske, pravne in druge probleme v procesih transportnih, prometnih in logističnih storitev,
 • obvladati prometne tehnologije in logistike s specifičnimi postopki, ki se nanašajo na pomorski promet, cestni promet, železniški promet, poštni promet, zračni promet in transportno logistiko,

(predmetno specifične kompetence)

 • usvojiti temeljna znanja iz naravoslovnih predmetov, ki omogočajo njihovo implementacijo v temeljnih strokovnih in usmeritvenih predmetih za preučevanje in reševanje transportnih, prometnih in logističnih procesov,
 • usvojiti temeljna in aplikativna znanja iz predmetov z vsebinami ekonomije, menedžmenta, človeških virov ipd., ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov upravljanja s človeškimi resursi v prometu, izvajanju kalkulacij lastne in prodajne cene transportnih, prometnih in transportno logističnih storitev ter medsebojnega smotrnega povezovanja vseh udeležencev v prometu in logistiki,
 • usvojiti temeljna in aplikativna znanja iz predmetov s področja prava in zavarovalništva, ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov prevoznih pogodb in ostale potrebne dokumentacije v notranjem in mednarodnem prometu posameznih prometnih panog, sestavljanje elementov tehničnih podlag za zavarovanje in odškodninske zahtevke na tem področju,
 • usvojiti temeljna in aplikativna znanja iz predmetov s področja tehnike in prometnega inženirstva, ki omogočajo njihovo implementacijo v strokovne in usmeritvene predmete posameznih študijskih smeri ter uporabo pri reševanju problemov eksploatacije prometne infrastrukture, transportnih sredstev, organizacije in tehnologije posameznih prometnih panog,
 • usvojiti temeljna in aplikativna znanja s področja usmeritvenih predmetov, ki se nanašajo na prometno infrastrukturo, transportna in manipulacijska sredstva, organizacijo in prometno tehnologijo za optimiziranje transportnih, prometnih in logističnih procesov različnih vrst blaga in potnikov v integralnem transportu vseh prometnih panog kot tudi uporabljanje sodobne informacijsko-telekomunikacijske tehnologije v prometu in logistiki,
 • usvojiti specifična znanja iz predmetov verjetnost in statistik, varnosti v prometu, upravljanja zalog, upravljanja oskrbovalnih verig, varstvo okolja v prometu ipd. za izvajanje transportnih, prometnih in logističnih procesov na hiter, varen, zanesljiv, racionalen in ekološko neoporečen način,
 • usvojiti specifična znanja iz predmetov vojaškega pomorskega, cestnega in železniškega prometa ter vojaške transportne logistike za reševanje problemov vojaškega transporta, prometa in logistike,
 • pridobivati potrebna znanja in veščine s področja strokovne prakse posamezne usmeritve za kakovostno vključitev v delo profesionalnih izzivov v praksi.

Ocenjevanje in zaključevanje

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Redni ali izredni študent napreduje v višji letnik, če opravi obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.), in z uspešno opravljenimi izpiti doseže predpisano število KT iz študijskega programa, in sicer: za napredovanje v 2. letnik 50 KT, za napredovanje v 3. letnik 60 KT iz 1. letnika in najmanj 50 KT iz 2. letnika. Za napredovanje (IZJEMEN VPIS – opravičljivi razlogi) v 2. letnik 36 KT iz predmetov 1. letnika, za napredovanje v 3. letnik najmanj 90 KT iz 1. in 2. letnika skupaj.

Diplomirani inženir prometne tehnologije (vs)/diplomirana inženirka prometne tehnologije (vs)

SOK 7

EOK 6

Prehodnost

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, ter izdelati in zagovarjati diplomsko nalogo.

Izvajalci

Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane