Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracijDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj osnovnošolska izobrazba.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki)
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/na:

 • samostojno načrtovati in organizirati lastno delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela v cvetličarstvu,
 • odgovorno in gospodarno ravnati z napravami, opremo, materiali, energijo in s časom,
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje in premoženje podjetja,
 • delovati odgovorno, podjetno in etično,
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programsko opremo s področja cvetličarstva,
 • pripraviti, izdelovati, vzdrževati, pakirati ter transportirati cvetličarske materiale,
 • oblikovati cvetlične vezave in dekoracije,
 • oskrbovati lončnice, rezano cvetje in zelenje,
 • nabavljati in prevzemati blago ter prodajati cvetličarske izdelke in storitve.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Praktično preverjanje in zagovor.

Opis poklica

Kratek opis

V prodajalnah aranžer svetuje poslovodjem in prodajalcem, kako razporediti prodajno blago, da bi bilo bolj opazno in mikavnejše za kupce. Pri tem uporablja razne pripomočke, kot so fotografije, napisi in dekorativni elementi.

Kaj delavec običajno dela

Aranžer ali oblikovalec razstavnih prostorov v prvi fazi dela naredi idejno skico in barvno študijo izložbe ali kakega drugega razstavnega prostora v prodajalni, v razstavnem paviljonu ali na razstavi. Idejna skica ima vse lastnosti za zbujanje pozornosti kupcev. Biti mora izvirna, imeti mora likovna izrazna sredstva, kompozicijo, barvno usklajenost in harmonijo oblik. Nato oblikuje spremne tekste in informacije o blagu ter jih tudi izdela s pomočjo računalnika ali ročno. Oblikuje in izdela cene izdelkov. O svoji zamisli se posvetuje z vodjem aranžerske službe, vodjo marketinga ali direktorjem podjetja. Preden svojo zamisel uresniči, izbere, poišče ali sam naredi potrebne rekvizite za razstavo blaga. Nato izbere blago, ki ga bo razstavil ter ga smiselno, barvno in estetsko razporedi v skupine, ki jih na koncu aranžira na razstavnem prostoru. Z blagom in z materialom mora ravnati pazljivo, da ga ne poškoduje.

V prodajalnah aranžer svetuje poslovodjem in prodajalcem, kako razporediti prodajno blago, da bi bilo bolj opazno in vabljivo za kupce. Pri tem uporabi razne pripomočke, kot so fotografije, napisi, dekorativni elementi in razna stojala ter podstavki. Oblikuje letake, plakate, oglase, transparente, prodajne kataloge in embalažo. Sodeluje s službo za marketing ali s službo za pospeševanje prodaje pri usklajenem načrtovanju propagandnih akcij. Sodeluje z mediji, s tiskarnami in foto studii. Projektira enostavnejše dele opreme prodajnih prostorov, projektira elemente za razstavne površine, razstavne panoje in vitrine. Izdeluje načrte za preureditev trgovin in za osvetlitev prodajnih in razstavnih prostorov.

Izdeluje finančne načrte za svoje področje dela. Išče najboljše ponudnike za izvajanje del, ki so povezana z naštetimi opravili in nadzoruje izvedbo teh del. Spremlja novosti s področja njegovega dela. Z njimi se seznanja ob prebiranju tujih strokovnih revij, zato je znanje tujih jezikov nepogrešljivo. Z novostmi se seznanja tudi tako, da obiskuje specializirane sejme in razstave doma in v tujini.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: