Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister strateškega komuniciranja/magistrica strateškega komuniciranjaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu) ali
 • zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom) ali
 • zaključen študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti določi Komisija za študijske in študentske zadeve glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 18 kreditnih točk.
ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: marketing in oglaševanje
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:
Imetnik/imetnica kvalifikacije je usposobljen/-a za:
(splošne kompetence)
 • kompleksne analize kulturnih in družbenih procesov, 
 • oblikovanja kompleksnih in izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov,
 • identificiranja danega raziskovalnega problema, njegove analize ter možnih rešitev,
 • doseganja strokovne odličnosti na podlagi visoke ravni avtonomnosti, (samo)kritičnosti, (samo)refleksivnosti in (samo)evalviranja,
 • strateške usmerjenosti, tj. zmožnost anticipacije dogodkov, zmožnost ponujanja rešitev za izboljšanje stanja, 
 • ustvarjanja novega znanja, ki pomeni relevanten prispevek k razvoju znanosti,
 • etične refleksije in zavezanosti profesionalni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem načela nediskriminatornosti in multikulturnosti,
 • razvoja komunikacijskih sposobnosti in spretnosti za komuniciranje na različnih ravneh v medkulturnem okolju,
 • inovativne uporabe in kombiniranja raziskovalnih empiričnih metod,
 • kompleksnega sistemskega pogleda na družbo in interdisciplinarnega pristopa,
 • predstavitve pridobljenih znanstvenih izsledkov v obliki publikacij v mednarodni znanstveni periodiki,
 • uporabe kompleksnejših oblik znanja v praksi,
 • vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini in z drugimi uporabniki in skupinami (lokalna skupnost, organizacije javne uprave, gospodarstvo, nevladne organizacije) ter strpnega dialoga,
(predmetnospecifične kompetence)
 • razumevanja vloge in funkcij komunikacije za ohranjanje in razvoj medsebojnih odnosov, še posebno za razvoj kulture dialoga,
 • obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov raziskovalnega dela na področju strateškega komuniciranja,
 • reševanja raziskovalnih problemov na področju strateškega komuniciranja,
 • razvoja veščin in spretnosti v uporabi znanja na raziskovalnem področju strateškega komuniciranja,
 • poznavanja zgodovine odnosov z javnostmi in njihove umestitve v kontekst politike, gospodarstva,
 • oblikovanja strategije komuniciranja z javnostmi, primerne specifičnemu problemu,
 • uporabe in kombiniranja znanj in veščin z različnih disciplinarnih področij z namenom doseganja integralnega pristopa v medijski produkciji,
 • komuniciranja v različnih kulturnih okoljih,
 • samoizražanja in prezentacije svojih stališč in idej skozi različne medijske žanre,
 • poznavanja interpretativnih pristopov, ki pojasnjujejo komunikacijska dejanja (enosmerni, večsmerni, konstruktivistični model komunikacije),
 • samostojnega prepoznavanja in smiselne aplikacije različnih pragmalingvističnih konceptov (konverzacijske maksime, vljudnost, deiktičnost), ki se pojavljajo v zasebnem in javnem komuniciranju,
 • razumevanja, zakaj identiteta posameznikov – podobno kot sam kontekst – ni vnaprej dana, ampak je aktivno formirana skozi govor oziroma skozi sam proces komuniciranja,
 • poznavanja in razumevanja mehanizmov ideološke interpelacije in subjektivacije in je zmožen analizirati procese, v katerih pride do posameznikovega umeščanja v tej ali oni identiteti, 
 • razumevanja, analize in razčlembe vplivanjske in prepričevalne razsežnosti, ki jo izvajajo institucije in posamezniki v okviru vsakdanje komunikacije,
 • poznavanja ustroja medijskega področja in razumevanja medijskih fenomenov in njihove povezanosti s strukturo in razvojem družb, 
 • kompleksne analize medijskih vsebin in tehnik, 
 • razumevanja, obvladovanja in povezovanja kompleksnih medijskih informacij,
 • razumevanja poslanstva medijev v sodobni demokratični družbi,
 • razumevanja vloge javnih medijskih diskurzov v polju konstitucije identitete.

Ocenjevanje in zaključevanje:
Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

 

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Magister strateškega komuniciranja/magistrica strateškega komuniciranja

SOK 8

EOK 7

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 10 / EOK 8

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Samostojni visokošolski zavod, Fakulteta za medije

URL

URL izvajalca: