Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Doktor znanosti/doktorica znanostiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Doktorat
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen študijski program druge stopnje ali
 • zaključen študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.
ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: marketing in oglaševanje
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 10
Raven EOK: EOK 8
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:
Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:
(splošne kompetence)
 • identificiranja danega raziskovalnega problema, njegove analize ter možnih rešitev,
 • ustvarjanja novega znanja, ki pomeni relevanten prispevek k razvoju znanosti,
 • obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov raziskovalnega dela na področju strateškega komuniciranja,
 • samostojnega raziskovalno-razvojnega dela in vodenja raziskovalne skupine,
 • poznavanja pomena kakovosti in prizadevanja za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu,
 • reševanja konkretnih raziskovalnih problemov na področju strateškega komuniciranja,
 • razvoja veščin in spretnosti v uporabi znanja na raziskovalnem področju strateškega komuniciranja,
 • zavezanosti profesionalni etiki,
 • predstavitve pridobljenih znanstvenih izsledkov v obliki publikacij v znanstveni periodiki,
(predmetnospecifične kompetence)
 • razumevanja komuniciranja kot procesa sprejemanja strateških odločitev,
 • razumevanja vloge množičnih medijev v procesu strateškega komuniciranja,
 • razumevanja vloge in funkcije komunikacije za ohranjanje in razvoj medsebojnih odnosov,
 • poznavanja različnih interpretativnih pristopov, ki pojasnjujejo komunikacijska dejanja,
 • razumevanja vloge javnih diskurzov v polju konstitucije identitete, 
 • samostojnega prepoznavanja različnih pragmalingvističnih konceptov (konverzacijske maksime, vljudnost, deiktičnost), ki se pojavljajo v zasebnem in javnem komuniciranju,
 • razumevanja vloge konteksta pri oblikovanju komunikacijskih/jezikovnih praks v polju komuniciranja,
 • poznavanja bistvenih elementov in strukture dialoga,
 • razumevanja mehanizmov ideološke interpelacije in subjektivacije,
 • razumevanja vloge medijskega diskurza pri konstrukciji družbene realnosti,
 • razumevanja strukture in značilnosti medijskega prostora v sodobni družbi,
 • razumevanja demokratične vloge medijev,
 • analiziranja medijskih fenomenov,
 • razumevanja kulturnih predpostavk komuniciranja,
 • poznavanja delovanja medijev v globalnem kontekstu,
 • razumevanja strateškega komuniciranja na globalnem nivoju,
 • inovativne uporabe in kombiniranja raziskovalnih empiričnih socioloških metod ter metod njenih sorodnih disciplin (metode triangulacije),
 • kompleksnega pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih znanj in interpretacije v kontekstu sociologije (in družboslovja nasploh),
 • oblikovanja in implementacije izvirnih znanstvenih rešitev danih problemov na področju strateškega komuniciranja,
 • kompleksnega sistemskega pogleda na družbo in interdisciplinarnega pristopa, ki je podlaga za razumevanje značilnosti in zakonitosti na področju strateškega komuniciranja,
 • analize političnih procesov v demokratičnih družbi,
 • poznavanja značilnosti večnivojskega vladanja (multi-level governance),
 • razumevanja vloge komuniciranja v demokratičnih procesih,
 • poznavanja zakonitosti strateškega delovanja v politiki,
 • razumevanja pomena svobode izražanja pri strateškem komuniciranju,
 • poznavanja specifik komuniciranja v posameznih okoljih,
 • poznavanja pravne regulative na področju svobode izražanja,
 • analize informacijskih procesov v sodobni družbi,
 • upravljanja z informacijskimi procesi,
 • razumevanja strateškega delovanja v kontekstu informacijske družbe,
 • razumevanja vloge informacij v procesih strateškega komuniciranja.

Ocenjevanje in zaključevanje:
Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

 

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja strateškega komuniciranja

SOK 10

EOK 8

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Samostojni visokošolski zavod, Fakulteta za medije

URL

URL izvajalca: