Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister akademski glasbenik/magistrica akademska glasbenicaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključena enaka smer na prvostopenjskem programu Glasbena umetnost na Akademiji za glasbo v Ljubljani ali enaka ali sorodna smer na enakem ali sorodnem prvostopenjskem študijskem programu na drugi visokošolski ustanovi ali
 • zaključen katerikoli študijski program prve bolonjske stopnje ter opravljene manjkajoče študijske obveznosti iz prvostopenjskega študijskega programa Glasbena umetnost.
Pogoj za vpis za vse kandidate je tudi uspešno opravljen sprejemni izpit, ki je sestavljen iz izpitne snovi zadnjega letnika glavnega predmeta na prvostopenjskem programu glasbena umetnost ustrezne smeri.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: glasba, ples in uprizoritvene umetnosti
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:
Imetnik/imetnica kvalifikacije je usposobljen/-a za:
(splošne kompetence)
 • zbiranje, analizo in sintezo informacij, 
 • kritično razvijanje novih idej in argumentov (ustvarjalnost),
 • samomotiviranje in samovodenje,
 • samostojno načrtovanje in delo,
 • dinamično poslušanje (dvosmernost pretoka informacij),
 • ustvarjalno mišljenje,
 • uporabo znanja v praksi,
 • učinkovito uporabo domišljije in intuicije,
 • fleksibilno razmišljanje v različnih okoliščinah,
 • čustveno razumevanje,
 • izražanje misli in čustev,
 • tankočutnost v razlikovanju med čustveno in racionalno inteligenco,
 • samozavedanje in samoodločanje,
 • razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov,
 • kritično samozavednost,
 • konstruktivno uporabo sposobnosti za kritiko pri komunikaciji,
 • odziv na socialne, umetniške ali etične probleme, povezane s svojim delom,
 • samokritiko, kritiko, skupinsko komunikacijo in sporazumevanje,
 • racionalno in čustveno analizo,
 • sintezo in oblikovanje celovitih sodb,
 • pisno in ustno komuniciranje,
 • izražanje,
 • organizacijo dela v skupini in vodenje skupinskega dela,
 • samostojno načrtovanje, motivacijo sebe ter drugih in delo,
 • razpoznavanje socialnih procesov in vodenje skupinskega dela,
 • delovanje v mednarodnem okolju,
 • umetniško raziskovanje,
(predmetno specifične kompetence)
SMER KOMPOZICIJA IN GLASBENA TEORIJA
 • poglobljeno avtorsko umetniško izražanje na glasbenem področju,
 • poglobljeno artikulacijo glasbene domišljije, čustvovanja in intuicije,
 • poglobljeno poznavanje repertoarja raznih stilnih in zgodovinskih obdobij,
 • obvladovanje umetniške kreativnosti na področju kompozicije in glasbene teorije z vsestranskim in poglobljenim obvladovanjem tehničnih in izraznih sredstev, 
 • poglobljeno razumevanje vzročno-posledičnih procesov s področja kompozicije in glasbene teorije,
 • poglobljeno poznavanje in samostojno uporabo procesov študija različnih umetniških del z vidika estetike, stila, kompozicijske tehnike in glasbene teorije,
 • poznavanje specifičnih zahtev priprave in organizacije umetniških nastopov,
 • poznavanje in orientacijo v slovenski in svetovni glasbeni zgodovini in literaturi,
 • poglobljeno razumevanje in glasbeno-teoretsko analizo glasbenih vsebin in oblik, 
 • kritiško vrednotenje glasbeno-umetniškega izražanja,
 • slušno prepoznavo in pomnjenje glasbenih stvaritev,
 • intelektualno pisno in ustno komuniciranje o glasbeni umetnosti,
SMERI: ORKESTRSKO IN ZBOROVSKO DIRIGIRANJE, PETJE, KLAVIR, ORGLE, HARMONIKA, ČEMBALO, KITARA, HARFA, VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, FLAVTA, OBOA, KLARINET, FAGOT, SAKSOFON, TROBENTA, ROG, POZAVNA, TUBA, TOLKALA, KLJUNASTA FLAVTA, SAKRALNA GLASBA
 • poglobljeno umetniško izražanje na glasbenem področju svoje smeri,
 • poglobljeno artikulacijo glasbene domišljije,
 • razumevanje glasbenih vsebin in oblik,
 • obvladovanje umetniške interpretacije na področju svoje smeri z vsestranskim obvladovanjem tehničnih in izraznih sredstev,
 • razumevanje vzročno-posledičnih procesov s področja tehnike svoje smeri,
 • poznavanje in uporabo stilne interpretacije vseh obdobij od renesanse dalje,
 • poglobljeno poznavanje in samostojno uporabo procesov študija različnih umetniških del,
 • poznavanje in uporabo priprave umetniških nastopov,
 • orientacijo v slovenski in svetovni glasbeni zgodovini in literaturi,
 • vrednotenje glasbeno-umetniškega izražanja,
 • posredovanje svojega glasbenega znanja strokovnemu in laičnemu občinstvu.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če je opravil vse obvezne predmete in obveznosti v obsegu 60 KT.

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent mora za dokončanje študija opraviti vse obveznosti, ki izhajajo iz študijskega programa (120 KT po predmetniku svoje smeri).

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo

URL

URL izvajalca: