Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Delovni inštruktor/delovna inštruktoricaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Vsaj srednja poklicna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj, od tega vsaj 1 leto neposrednega dela z uporabniki socialnovarstvenih storitev.

ISCED področje ISCED področje:
Zdravstvo in socialna varnost
ISCED podpodročje isced podpodročje: varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:
Kandidat:
 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih,
 • komunicira z uporabnikom, z njegovim zakonitim zastopnikom, s strokovnimi delavci in sodelavci ter poslovnimi partnerji,
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • sodeluje v strokovnem timu,
 • vodi administrativne procese v zvezi z organizacijo aktivnosti delovanja in dokumentacijo,
 • zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme,
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • zagotavlja kvaliteto opravljenih storitev in dela ter odgovarja zanjo,
 • nadzira lastno delo, delo skupin in delovne procese,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih,
 • sodeluje pri načrtovanju in organizaciji procesa usposabljanja in dela uporabnika v skladu z rehabilitacijskim načrtom ali individualnim programom obravnave v sodelovanju s strokovnim timom,
 • izvaja usposabljanje in delovni proces uporabnika,
 • spremlja in nadzira delovno učinkovitost in kakovost opravljenega dela uporabnika,
 • nudi podporo uporabniku pri povezovanju z ustreznimi strokovnimi službami,
 • sodeluje pri organizaciji in izvedbi kreativnih dejavnosti za uporabnika.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: