Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Delovni inštruktor/delovna inštruktoricaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi, kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), od tega najmanj 1 leto izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami, kar dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu, izjave itd.).
ISCED področje ISCED področje:
Zdravstvo in socialna varnost
ISCED podpodročje isced podpodročje: varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:   

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo in delo skupin ter delovne procese ob upoštevanju ergonomije,
 • komunicirati z uporabnikom, z njegovim zakonitim zastopnikom, s strokovnimi delavci in sodelavci ter poslovnimi partnerji,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • pripravljati individualni načrt in ocene tveganja za uporabnika v sodelovanju s strokovnim timom,
 • dokumentirati in voditi predpisano dokumentacijo,
 • zagotavljati vzdrževanje delovnih sredstev in opreme,
 • zagotavljati kakovost opravljenih storitev in dela,
 • racionalno rabiti energijo, material in čas,
 • varovati zdravje in okolje, odgovarjati za lastno varnost in varnost drugih,
 • načrtovati in organizirati proces usposabljanja in dela uporabnika skladno z individualnim načrtom, v sodelovanju s strokovnim timom,
 • izvajati delovni proces in usposabljanje uporabnika,
 • spremljati in nadzirati delovno učinkovitost in kakovost opravljenega uporabnikovega dela,
 • nuditi podporo uporabniku pri krepitvi formalne in neformalne socialne mreže,
 • organizirati in izvajati prostočasne aktivnosti za uporabnika,
 • organizirati in izvajati proces izdelave, hrambe in promocije izdelka,
 • spodbujati uporabnika pri ohranjanju samostojnosti.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu: komisija) ovrednoti, in če je kandidat/kandidatka v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti;
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala;
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Praktično preverjanje z zagovorom.

 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: