Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jezikuDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • vsaj srednja poklicna izobrazba in
 • izkušnje z uporabo slovenskega znakovnega jezika (formalno ali neformalno dokazilo).
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in spremlja lastno delo,
 • racionalno načrtuje svoje delo in potrebni čas,
 • varuje zdravje in skrbi za varnost pri delu,
 • skrbi za stalen strokovni razvoj,
 • komunicira z uporabniki, društvi in združenjem,
 • uporablja slovenski znakovni jezik,
 • povezuje kretnje slovenskega znakovnega jezika,
 • razume vsakdanji jezik v kretnjah slovenskega znakovnega jezika,
 • spremlja lastno uporabo slovenskega znakovnega jezika,
 • prepozna potrebo po uporabi slovenskega znakovnega jezika,
 • pozna komunikacijske ovire, ki jih ustvarja gluhota,
 • zagotavlja kakovost uporabe slovenskega znakovnega jezika,
 • uporablja informacijsko - komunikacijska orodja.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje sposobnosti obvladovanja slovenskega znakovnega jezika z zagovorom strokovno teoretičnih znanj.

Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku

SOK 5

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 6 / EOK 5

Diplomant antičnih in humanističnih študij (un)/diplomantka antičnih in humanističnih študij (un)

Diplomant grškega jezika, književnosti in kulture (un) in …/diplomantka grškega jezika, književnosti in kulture (un) in …

Diplomant italijanskega jezika in književnosti (un) in …/diplomantka italijanskega jezika in književnosti (un) in …

Diplomant latinskega jezika, književnosti in kulture (un) in …/diplomantka latinskega jezika, književnosti in kulture (un) in …

Diplomant nemškega jezika in književnosti (un) in …/diplomantka nemškega jezika in književnosti (un) in …

Diplomant prevajalskih študij – angleščina (UN) in …/diplomantka prevajalskih študij – angleščina (UN) in …

Diplomant prevajalskih študij – madžarščina (UN) in …/diplomantka prevajalskih študij – madžarščina (UN) in …

Diplomant prevajalskih študij – nemščina (un) in …/diplomantka prevajalskih študij – nemščina (un) in …

Diplomant španskega jezika in književnosti (un) in …/diplomantka španskega jezika in književnosti (un) in …

Diplomirani anglist (un) in …/diplomirana anglistka (un) in …

Diplomirani anglist (un) in …/diplomirana anglistka (un) in …

Diplomirani anglist (un)/ diplomirana anglistka (un)

Diplomirani bohemist (un) in …/diplomirana bohemistka (un) in …

Diplomirani francist (un) in …/diplomirana francistka (un) in …

Diplomirani francist-romanist (un)/diplomirana francistka-romanistka (un)

Diplomirani germanist (un)/diplomirana germanistka (un)

Diplomirani germanist (un)/diplomirana germanistka (un)

Diplomirani italijanist (un) in …/diplomirana italijanistka (un) in …

Diplomirani italijanist (un)/diplomirana italijanistka (un)

Diplomirani japonolog (un)/diplomirana japonologinja (un)

Diplomirani jezikovni posrednik (un)/diplomirana jezikovna posrednica (un)

Diplomirani južnoslavist (un) in …/diplomirana južnoslavistka (un) in …

Diplomirani kulturolog Vzhodne Azije (un) in …/diplomirana kulturologinja Vzhodne Azije (un) in …

Diplomirani mediator jezikov in kultur (un)/diplomirana mediatorka jezikov in kultur (un)

Diplomirani nemcist (un) in …/diplomirana nemcistka (un) in …

Diplomirani polonist (un) in …/diplomirana polonistka (un) in …

Diplomirani rusist (un) in …/diplomirana rusistka (un) in …

Diplomirani sinolog (un)/diplomirana sinologinja (un)

Diplomirani slovakist (un) in …/diplomirana slovakistka (un) in …

Diplomirani zahodnoslavist (un)/diplomirana zahodnoslavistka (un)

SOK 7 / EOK 6

Magister anglistike in …/magistrica anglistike in …

Magister anglistike in …/magistrica anglistike in …

Magister anglistike/magistrica anglistike

Magister antičnih in humanističnih študijev/magistrica antičnih in humanističnih študijev

Magister francistike in romanistike/magistrica francistike in romanistike

Magister francistike in …/magistrica francistike in …

Magister germanistike/magistrica germanistike

Magister grškega jezika, književnosti in kulture in …/magistrica grškega jezika, književnosti in kulture in …

Magister hispanistike/magistrica hispanistike

Magister italijanistike/magistrica italijanistike

Magister italijanskega jezika in književnosti in …/magistrica italijanskega jezika in književnosti in …

Magister japonologije in …/magistrica japonologije in …

Magister japonologije/magistrica japonologije

Magister južne slavistike in …/magistrica južne slavistike in …

Magister latinskega jezika, književnosti in kulture in …/magistrica latinskega jezika, književnosti in kulture in …

Magister medkulturne germanistike in …/magistrica medkulturne germanistike in …

Magister medkulturne germanistike/magistrica medkulturne germanistike

Magister nemcistike in …/magistrica nemcistike in …

Magister polonistike in …/magistrica polonistike in …

Magister prevajalstva/magistrica prevajalstva

Magister prevajanja/magistrica prevajanja

Magister prevajanja/magistrica prevajanja

magister prevajanja/magistrica prevajanja

Magister rusistike in …/magistrica rusistike in …

Magister sinologije/magistrica sinologije

Magister slovakistike in …/magistrica slovakistike in …

Magister španskega jezika in književnosti in …/magistrica španskega jezika in književnosti in …

Magister tolmačenja/magistrica tolmačenja

SOK 8 / EOK 7

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: