Magister japonologije in …/magistrica japonologije in …

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Magister japonologije in …/magistrica japonologije in …Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

2 leti
Kreditne točke

Kreditne točke

120 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Zaključen prvostopenjski dvodisciplinarni študijski program istih disciplin ali
 • zaključen katerikoli od drugih prvostopenjskih študijskih programov z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na 2. stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 KT ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program po starem programu, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na 2. stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 KT.
ISCED področje ISCED področje
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 8

Raven EOK

EOK 7

Raven EOVK

Druga stopnja

Učni izidi

Študent/študentka je usposobljen/-a za:

 • preseganje evropocentričnega dojemanja sveta,
 • samostojno delovanje v slovensko-japonskem medjezikovnem in medkulturnem okolju,
 • pasivno in v manjši meri aktivno rabo pismenk, besedišča in slovničnih vzorcev okvirno na ravni 1. stopnje standardnega izpita iz japonščine kot tujega jezika (Nihongo nouryoku siken 1 kyu), tj. okoli 10 000 najpogostejših besed (od tega okrog 50 % aktivno) in okoli 2 000 (od tega približno 1 200 aktivno) pismenk, ki se uporabljajo za zapis tega besedišča, ter vseh osnovnih slovničnih struktur in vzorcev sodobne japonščine,
 • poglobljeno poznavanje in apliciranje principov rabe primernih oblik japonščine v različnih družbenih kontekstih,
 • poglobljeno razumevanje besedil v sodobnem jeziku s splošno družbeno in poljudno-znanstveno tematiko,
 • prevajanje zahtevnejših besedil iz japonščine v slovenščino,
 • medjezikovno posredovanje in v primeru opravljenih študijskih obveznosti pri ustreznem predmetu tudi konsekutivno tolmačenje med slovenščino in japonščino,
 • uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v povezavi z japonščino: računalniška obdelava besedil, raba interneta, raba elektronskih slovarjev,
 • poznavanje osnov didaktike japonščine kot izhodišče za kasnejšo specializacijo pedagoške smeri (v primeru opravljenih študijskih obveznosti pri ustreznem predmetu),
 • poznavanje glavnih značilnosti ustroja japonske družbe ter glavnih značilnosti japonske kulture in tradicije prek analize sistematično izbranih medijskih in strokovnih besedil.

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje

Za prehod v 2. letnik programa mora študent opraviti študijske obveznosti v tolikšnem obsegu, da doseže 90 % KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 60 KT), za posamezni letnik.

Prehodnost

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine

Za dokončanje študijskega programa mora študent opraviti vse študijske obveznosti, ki jih določajo študijski program in učni načrti posameznih predmetov, v skupnem obsegu 60 KT. Ker gre za dvodisciplinarni študijski program, mora študent za dokončanje celotnega študija opraviti tudi vse obveznosti pri drugi disciplini v skupnem obsegu 60 KT, skupaj torej 120 KT.

Izvajalci

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane