Zaključno spričevalo osnovne šole

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Zaključno spričevalo osnovne šoleDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Osnovnošolska izobrazba
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Osnovnošolsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

9 let oz. 8 let (v osemletni OŠ).
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

V koledarskem letu vpisa v šolo mora otrok dopolniti 6 let. V posebnih primerih možen odlok za eno leto.

Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 2

Raven EOK

EOK 2

Učni izidi

Učni izidi

Znanje: raven 2

Si pridobi temeljno splošno izobrazbo na naslednjih področjih: slovenski (madžarski, italijanski) jezik; matematika; tuji jezik; biologija; kemija; fizika; zgodovina; geografija; državljanska in domovinska vzgoja ter etika; likovna, glasbena, športna vzgoja; tehnika in tehnologija; gospodinjstvo.

Spretnosti: raven 2

skladno razvija svoje spoznavne, čustvene, telesne, duhovne, socialne, umetniške moči in potenciale;
razvija pismenost ter sposobnost za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, na narodnostno mešanih območjih tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku;
razvija pismenost in razgledanost na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
razvija sposobnost za sporazumevanje v tujih jezikih.

Kompetence: raven 2

razvija zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
se vzgaja in izobražuje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
razvija podjetnost, inovativnost, ustvarjalnost.

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

V prvem obdobju (1.-3. razred) osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami. V drugem (4.-6. razred) in tretjem obdobju (7.-9. razred) osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje s številčnimi ocenami.

Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za učence prostovoljno; preverja se znanje materinščine (slovenščina, madžarščina, italijanščina), matematike, tujega jezika. Ob koncu tretjega obdobja je preverjanje za vse učence obvezno; preverja se znanje materinščine (slovenščina, madžarščina, italijanščina), matematike in tretjega predmeta.

Napredovanje

Napredovanje

Učenci v prvem in v drugem obdobju razredov ne ponavljajo. Učenci v tretjem obdobju napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.

Prehodnost

Prehodnost

  • Nižje poklicno izobraževanje (SOK, raven 3);
  • srednje poklicno izobraževanje (SOK, raven 4);
  • strokovno in splošno srednješolsko izobraževanje (SOK, raven 5).

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Osnovna šola izda učencu spričevalo ob koncu vsakega razreda. Spričevalo je javna listina.

Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, zaključna spričevala. V zaključno spričevalo se vpišejo učenčeve ocene iz 9. razreda in dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega obdobja.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Osnovna šola.
Zavodi za vzgojo otrok s posebnimi potrebami; izvajajo po vsebini in načinu dela prilagojene programe, vendar enake v izobrazbenem standardu.
Osnovna šola za odrasle in ljudska univerza.

Možno izobraževanje na domu.

Prihajajoči dogodek

18. 02. 2020

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij Kongresni center Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj,...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane