Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Zaključno spričevalo osnovne šoleDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Osnovnošolska izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Osnovnošolsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
9 let oz. 8 let (v osemletni OŠ).
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

V koledarskem letu vpisa v šolo mora otrok dopolniti 6 let. V posebnih primerih možen odlok za eno leto.

Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 2
Raven EOK: EOK 2

Učni izidi:

Znanje: raven 2

Si pridobi temeljno splošno izobrazbo na naslednjih področjih: slovenski (madžarski, italijanski) jezik; matematika; tuji jezik; biologija; kemija; fizika; zgodovina; geografija; državljanska in domovinska vzgoja ter etika; likovna, glasbena, športna vzgoja; tehnika in tehnologija; gospodinjstvo.

Spretnosti: raven 2

skladno razvija svoje spoznavne, čustvene, telesne, duhovne, socialne, umetniške moči in potenciale;
razvija pismenost ter sposobnost za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, na narodnostno mešanih območjih tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku;
razvija pismenost in razgledanost na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
razvija sposobnost za sporazumevanje v tujih jezikih.

Kompetence: raven 2

razvija zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
se vzgaja in izobražuje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
razvija podjetnost, inovativnost, ustvarjalnost.

Ocenjevanje in zaključevanje:

V prvem obdobju (1.-3. razred) osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami. V drugem (4.-6. razred) in tretjem obdobju (7.-9. razred) osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje s številčnimi ocenami.

Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za učence prostovoljno; preverja se znanje materinščine (slovenščina, madžarščina, italijanščina), matematike, tujega jezika. Ob koncu tretjega obdobja je preverjanje za vse učence obvezno; preverja se znanje materinščine (slovenščina, madžarščina, italijanščina), matematike in tretjega predmeta.

Napredovanje:

Učenci v prvem in v drugem obdobju razredov ne ponavljajo. Učenci v tretjem obdobju napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.

Zaključno spričevalo osnovne šole

SOK 2

EOK 2

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Prehodnost:
  • Nižje poklicno izobraževanje (SOK, raven 3);
  • srednje poklicno izobraževanje (SOK, raven 4);
  • strokovno in splošno srednješolsko izobraževanje (SOK, raven 5).

Pogoji za pridobitev javne listine:

Osnovna šola izda učencu spričevalo ob koncu vsakega razreda. Spričevalo je javna listina.

Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, zaključna spričevala. V zaključno spričevalo se vpišejo učenčeve ocene iz 9. razreda in dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega obdobja.

Izvajalci:

Osnovna šola.
Zavodi za vzgojo otrok s posebnimi potrebami; izvajajo po vsebini in načinu dela prilagojene programe, vendar enake v izobrazbenem standardu.
Osnovna šola za odrasle in ljudska univerza.

Možno izobraževanje na domu.