Ime kvalifikacije Zaključno spričevalo osnovne šoleDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Osnovnošolska izobrazba
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Osnovnošolsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja
9 let oz. 8 let (v osemletni OŠ).
Vstopni pogoji

V koledarskem letu vpisa v šolo mora otrok dopolniti 6 let. V posebnih primerih možen odlok za eno leto.

Raven kvalifikacije

SOK 2
EOK 2

Znanje: raven 2

Si pridobi temeljno splošno izobrazbo na naslednjih področjih: slovenski (madžarski, italijanski) jezik; matematika; tuji jezik; biologija; kemija; fizika; zgodovina; geografija; državljanska in domovinska vzgoja ter etika; likovna, glasbena, športna vzgoja; tehnika in tehnologija; gospodinjstvo.

Spretnosti: raven 2

skladno razvija svoje spoznavne, čustvene, telesne, duhovne, socialne, umetniške moči in potenciale;
razvija pismenost ter sposobnost za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, na narodnostno mešanih območjih tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku;
razvija pismenost in razgledanost na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
razvija sposobnost za sporazumevanje v tujih jezikih.

Kompetence: raven 2

razvija zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
se vzgaja in izobražuje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
razvija podjetnost, inovativnost, ustvarjalnost.

V prvem obdobju (1.-3. razred) osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami. V drugem (4.-6. razred) in tretjem obdobju (7.-9. razred) osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje s številčnimi ocenami.

Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za učence prostovoljno; preverja se znanje materinščine (slovenščina, madžarščina, italijanščina), matematike, tujega jezika. Ob koncu tretjega obdobja je preverjanje za vse učence obvezno; preverja se znanje materinščine (slovenščina, madžarščina, italijanščina), matematike in tretjega predmeta.

Učenci v prvem in v drugem obdobju razredov ne ponavljajo. Učenci v tretjem obdobju napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.

  • Nižje poklicno izobraževanje (SOK, raven 3);
  • srednje poklicno izobraževanje (SOK, raven 4);
  • strokovno in splošno srednješolsko izobraževanje (SOK, raven 5).

Osnovna šola izda učencu spričevalo ob koncu vsakega razreda. Spričevalo je javna listina.

Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, zaključna spričevala. V zaključno spričevalo se vpišejo učenčeve ocene iz 9. razreda in dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega obdobja.

Osnovna šola.
Zavodi za vzgojo otrok s posebnimi potrebami; izvajajo po vsebini in načinu dela prilagojene programe, vendar enake v izobrazbenem standardu.
Osnovna šola za odrasle in ljudska univerza.

Možno izobraževanje na domu.