Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za izdelavo programske opremeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja razvoja programske opreme in aplikacij ali
 • dokazila o samostojnem delu na področju razvoja programske opreme in aplikacij, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma in/ali poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe in/ali pogodbe in/ali dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v trajanju najmanj dveh let in vsebina opravljenega dela ali
 • trije lastni izdelki (trije primeri programskih aplikacij), pri katerih se lahko dokaže avtorstvo in niso starejši od dveh let.
ISCED področje ISCED področje:
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)
ISCED podpodročje isced podpodročje: razvoj in analiza programske opreme in aplikacij
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • uporabljati strojno in programsko opremo ter storitve, ki jih potrebuje pri svojem delu
 • spremljati novosti v stroki ter se vseživljenjsko učiti o novih tehnologijah in razvoju programske opreme, še posebej na področju odprtokodnih rešitev
 • pripraviti tehnično dokumentacijo in delovni načrt manjšega projekta skladno s strokovnimi standardi ter načeli racionalne rabe človeških in materialnih virov ter z njimi načrtovati svoje delo
 • delovati v timu in dokumentirati opravljeno delo tima
 • pri delu upoštevati varnostne in okolijske standarde
 • slediti vrednotam podjetja, uporabljati dobre poslovne običaje, delovati etično in skladno s trajnostnim razvojem družbe
 • gospodarno/trajnostno ravnati z odpadki in razumeti ekonomske in okolijske učinke recikliranja odpadkov
 • načrtovati testiranje delovanja programske opreme
 • pripraviti načrt nameščanja, upravljanja in vzdrževanja razvite programske opreme
 • nuditi pomoč uporabnikom pri delu in odpravljanju težav s programsko opremo
 • načrtovati in zagotavljati varnost pri delovanju razvite programske opreme
 • sprejemati in predajati informacije o delu, o delovnem postopku ter stanju in pomanjkljivostih razvite programske opreme

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom: izdelek z zagovorom
Kandidat pred neposrednim preverjanjem pripravi izdelke po izboru in navodilih komisije:

 • aplikacijo z izvorno kodo (izdelana z določeno tehnologijo na podlagi podanih specifikacij, v ustreznem programskem jeziku, platformi, metodi razvoja itd.), ki vsebuje zahtevnejše uporabniške vmesnike, lastne preproste knjižnice in/ali integracijske komponente programske opreme, uporablja SQL ali NoSQL podatkovno bazo, je nameščena in dostopna komisiji in
 • dokumentacijo:
  • uporabniško:
   • navodila za uporabo aplikacije (v elektronski ali papirnati obliki oz. vgrajeno v uporabniški vmesnik aplikacije), pogosto zastavljena vprašanja ...;
  • projektno:
   • terminski načrt, načrt virov, finančni načrt ...
  • tehnično:
   • specifikacije zahtev (uporabniške zgodbe ...)
   • arhitektura aplikacije
   • načrt uporabniškega vmesnika
   • načrt tehniške izvedbe
   • načrt testiranja
   • navodila za namestitev
   • predlogi za nadgradnje
   • ... in
 • prispevka odprtokodni skupnosti (vsaj dva prispevka na odprtokodni platformi: prijava napake/predlog rešitve, udeležba v diskusiji, objava rešitve v odprtih platformah za sodelovalno programiranje, integracija popravka v glavnem projektu …) ter
 • pripravi vsaj dve novici iz strokovne literature

Navodila za pripravo izdelkov, ki jih mora kandidat opraviti predhodno, določi komisija po pregledu osebne zbirne mape. Kandidat z izdelki dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda.

Ob predstavitvi izdelka na preverjanju kandidat opravi tudi ustni zagovor, ki obsega preverjanje znanj in spretnosti, ki so vključeni v  posamezno operativno delo v poklicnem standardu Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za izdelavo programske opreme.

Kandidat lahko izdelke priloži k osebni zbirni mapi (v postopku svetovanja).

 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: