Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domuDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
ISCED področje ISCED področje:
Zdravstvo in socialna varnost
ISCED podpodročje isced podpodročje: varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:  

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo v sodelovanju s strokovnim delavcem
 • sporazumevati se z uporabniki, s sodelavci in strokovnimi službami
 • razvijati prilagodljivost zahtevam dela na uporabnikovem domu
 • izvajati osebno oskrbo uporabnika
 • spodbujati vzpostavljanje in vzdrževanje uporabnikove socialne mreže
 • ukrepati v nepričakovanih situacijah
 • nuditi pomoč v gospodinjstvu
 • spodbujati zdrav način življenja
 • izvajati socialno oskrbo skladno z veljavnimi standardi in po načelih socialnega varstva
 • spodbujati uporabnika pri ohranjanju samostojnosti in skrbi zase
 • racionalno rabiti energijo, material, sredstva in čas ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • varovati lastno zdravje, zdravje pri delu z uporabnikom ter okolje

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Praktično preverjanje z zagovorom in
 • ustno preverjanje.

Neposredno preverjanje se izvaja na ocenjevalnem mestu v obliki praktičnega dela in zagovora. Ocenjevalno mesto (simulirano bivalno okolje uporabnika) mora izpolnjevati ustrezne materialne pogoje (točka 9.1.). Neposrednemu praktičnemu preverjanju kandidata/ke sledi še ustno preverjanje.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: