Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezikDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • dosežena najmanj izobrazba na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center – RIC (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito) in
 • dokazila o vsaj 300 urah tolmačenja, ki jih je kandidat(ka) opravil(a) v zadnjih petih letih, kar dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. in
 • dokazilo o znanju jezikov:
 • znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ki ga kandidat(ka) dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine najmanj na višji ravni (B2) in
 • znanje albanskega jezika, ki ga kandidat(ka) dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 z albanskim učnim jezikom ali s spričevalom o opravljenem izpitu iz znanja albanščine najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni B2 pri pisanju.    

 

ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, organizirati in spremljati svoje delovne aktivnosti na področju tolmačenja in prevajanja iz albanskega v slovenski jezik in obratno
 • delovati v institucionalnem in neinstitucionalnem okolju, na različnih področjih družbenega življenja
 • tolmačiti in prevajati spremljajoča krajša besedila iz albanskega v slovenski jezik za potrebe skupnosti
 • tolmačiti in prevajati spremljajoča krajša besedila iz slovenskega v albanski jezik za potrebe skupnosti
 • konsekutivno tolmačiti dialog ali daljše sklope z uporabo zapiskov, tolmačiti zapisano besedilo na pogled, tolmačiti z uporabo tehnike šepetanja
 • uporabljati opremo za tolmačenje na daljavo
 • ravnati skladno z mednarodnimi etičnimi kodeksi in s standardi za skupnostno tolmačenje
 •  komunicirati z uporabniki tolmaških storitev, različnimi organizacijami in drugimi
 • zagotavljati kakovost skupnostnega tolmačenja in skrbeti za lastni strokovni razvoj
 • varovati zdravje in skrbeti za varnost pri delu
 • razvijati podjetniške veščine, spretnosti in vedenje ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

 

Preverjanje tolmačenja z zagovorom, ki vsebuje:
 • tolmačenje iz slovenskega jezika v albanski jezik z ustnim zagovorom
 • tolmačenje iz albanskega jezika v slovenski jezik z ustnim zagovorom

Prevajanje krajšega besedila z zagovorom, ki vsebuje:

 • prevod krajšega besedila iz slovenskega jezika v albanski jezik z ustnim zagovorom
 • prevod krajšega besedila iz albanskega jezika v slovenski jezik z ustnim zagovorom

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: