Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Računovodja/računovodkinjaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.
ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: računovodstvo in revizija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, organizira in vodi delovni proces v računovodstvu,
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju, varuje poslovne skrivnosti in deluje skladno s kodeksi na področju računovodstva,
 • spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise, predvsem računovodske standarde in davčno zakonodajo,
 • racionalno uporablja energijo, material in čas,
 • varuje zdravje in okolje,
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • sodeluje z notranjimi in zunanjimi uporabniki računovodskih informacij,
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja,
 • izvaja računovodsko predračunavanje,
 • izvaja računovodsko proučevanje oziroma analiziranje,
 • izvaja računovodsko nadziranje.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Praktično preverjanje in zagovor.

Računovodja/računovodkinja

SOK 6

EOK 5

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 7 / EOK 6

Opis poklica

Kratek opis

Računovodja skrbi, da poslovno-finančni posli v podjetju potekajo v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi. Sestavlja bilance, računovodska poročila, zaključne račune ter poslovna in finančna poročila.

Kaj delavec običajno dela

Delavec v računovodstvu ne opravlja vseh, ampak le določena računovodska opravila. Pri tem velja, da je njihov obseg, predvsem zaradi različne organiziranosti, po podjetjih različen. Računovodja sprejema in izstavlja knjigovodske listine. Vsako pregleda in vpiše v ustrezno poslovno knjigo. Vanjo zapisuje npr. zaporedno številko, datum in opis vsebine listine, konto, znesek v breme ali v dobro. Pri tem skrbi, da so vpisi pravočasni, časovno zaporedni, popolni in pravilni. Tako spremlja nabavo nepremičnin, opreme in drugih osnovnih sredstev; vplačila in izplačila na žiro račun in iz njega. Računovodsko spremlja nabavo in prodajo blaga in storitev, najem posojil in nakazila depozitov, nakupe vrednostnih papirjev in druge poslovne dogodke. Dela tudi s plačilno listo, kjer izračunava osebne dohodke zaposlenim.
Sestavlja bilance stanja, uspeha in denarnih tokov podjetja. Na osnovi podatkov pripravlja računovodska poročila, s katerimi seznanja poslovodstvo podjetja. K delu sodi tudi kontrola računovodskih podatkov, ki obsega preverjanje pravilnosti in odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti. Preverja usklajenost podatkov med poslovnimi knjigami. Posebno pozornost namenja preverjanju in ocenjevanju učinkovitosti računovodskih programov in zavarovanju pred nedovoljenimi posegi. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: