Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Proizvajalec in manipulant/proizvajalka in manipulantka z biogorivi in biomaziviDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
 • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju dela z gorivi.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: okoljevarstvena tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/na:

 • načrtovati, organizirati in izvajati delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti
 • odgovorno in gospodarno ravnati z viri
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • nadzorovati dotok vhodne surovine glede na potek in ekonomiko celotnega delovnega procesa
 • izvajati in nadzorovati proces proizvodnje biogoriva/biomaziva
 • zagotavljati izpolnjevanje zahtev glede trajnostnih meril
 • skladiščiti biogoriva in biomaziva

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti, ki se nanašajo na vsebino poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti ter kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nikakršnih znanj in spretnosti izhajajoč iz poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Praktično preverjanje z zagovorom.

 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: