Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Posrednik/posrednica za nepremičnineDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj višja strokovna izobrazba ali
 • najmanj srednja strokovna izobrazba ali srednja izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
 • srednja strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

 

 

 

ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije;
 • zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela ob upoštevanju načela racionalne rabe energije in časa;
 • samostojno komunicirati s sodelavci, poslovnimi partnerji in strankami ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel;
 • zagotavljati rentabilnost poslovanja ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančnoekonomskega področja;
 • spremljati in analizirati nepremičninski trg ter pridobiti podatke o stanju nepremičnin;
 • posredovati pri sklepanju poslov z nepremičninami ter pomagati strankam pri izvedbi dejanj v zvezi s sklenitvijo in izpolnitvijo pogodb:
 • delovati vestno in pošteno ter skladno z  dobrimi poslovnimi običaji pri poslovanju z nepremičninami, s pravili stroke in z naročiteljevimi interesi.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija lahko:
 

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA

 • pisno preverjanje in
 • praktično preverjanje z zagovorom

Pisno preverjanje predstavlja 50 % skupne ocene preverjanja, pri čemer mora kandidat na pisnem delu doseči najmanj 60 % točk kot pogoj, da lahko opravlja praktično preverjanje z zagovorom. Kandidat v praktični nalogi po izboru komisije za preverjanje ob podatkih iz javnih evidenc demonstrira obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po merilih poklicnega standarda. Ob praktični nalogi poteka tudi ustni zagovor, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis poklica

Kratek opis

Nepremičninski posrednik posreduje pri prometu z nepremičninami, kot so stanovanja, hiše, zemljišča in poslovni prostori, med prodajalci in kupci ter med najemodajalci in najemniki.

Kaj delavec običajno dela

Dela nepremičninskega posrednika obsegajo predvsem: ogled in ugotavljanje stanja nepremičnine, posredovanje pri sklepanju poslov z nepremičninami in pomoč strankam pri sklenitvi in izpolnitvi nepremičninskih pogodb.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: