Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijačDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba ter 5 let delovnih izkušenj s področja gostinstva ali
 • najmanj srednja poklicna izobrazba ter 8 let delovnih izkušenj s področja gostinstva.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: hotelirstvo in gostinstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • samostojno načrtovati, pripraviti in ovrednotiti lastno delo, izkazano v rezultatih ter delegirati delo zaposlenim z uporabo voditeljskih veščin v skladu s standardi kakovosti dela v gostinstvu in turizmu,
 • samostojno komunicirati s sodelavci, poslovnimi partnerji in z gosti v slovenskem in dveh tujih jezikih ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona,
 • celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje HACCP predpisov in standardov, predpisov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel na oddelkih hrane in pijač,
 • obdelovati, analizirati in interpretirati podatke za sprejemanje poslovnih odločitev z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in specifičnih računalniških programov v gostinstvu in hotelirstvu,
 • odgovorno načrtovati in organizirati delo oddelkov hrane in pijače z upoštevanjem ekonomične uporabe surovin, naprav, energije, časa in kadrovskih virov,
 • standardizirati in nadzorovati procese dela v gostinstvu za doseganje in izvajanje višje kakovosti in maksimizacije storitev na področju hrane in pijač, v skladu s smernicami, obstoječimi standardi in strategijo podjetja,
 • proaktivno sodelovati pri oblikovanju novih prodajnih izdelkov oziroma storitev ter prodajnih cen z oddelkom prodaje, marketinško službo, revenue menedžerjem (paketna prodaja) in direktorjem podjetja,
 • letno in mesečno spremljati stroške in prihodke iz poslovanja, izdelovati kalkulacije za jedi in pijače ter skrbeti za optimizacijo stroškov na oddelkih hrane in pijač.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA

A. Komisija bo kandidata preverjala z metodo izdelek z zagovorom v primeru, da ne dokazuje v zadostnem obsegu ali nobenih zahtevanih znanj, spretnosti in kompetenc iz sledečih operativnih del: - strateško načrtuje delo oddelkov hrane in pijač v sodelovanju z vodstvom - proaktivno in inovativno sodeluje pri oblikovanju novih prodajnih izdelkov, prodajnih paketov oz. storitev ter prodajnih cen z oddelkom prodaje, marketinško službo in direktorjem podjetja - izdeluje kalkulacije za jedi in pijače ter izračunava stroške ter v sodelovanju z oddelkom prodaje oblikuje prodajne cene storitev Kandidat lahko izdela izdelek pred preverjanjem. Navodila za pripravo izdelka in nalogo, ki jo mora kandidat z izdelkom opraviti predhodno določi komisija po pregledu osebne zbirne mape. Kandidat v izdelku dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob predstavitvi izdelka na preverjanju se izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega preverjanje spretnosti in znanj, vezanih na posamezno operativno delo skladno s poklicnim standardom Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijač.

B. Komisija bo kandidata preverjala z metodo praktično preverjanje z zagovorom v primeru, da ne dokazuje v zadostnem obsegu ali nobenih zahtevanih znanj, spretnosti in kompetenc iz vseh ostalih operativnih del. Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega predstavitev opravljenega dela in preverjanje znanj, vezanih na posamezno operativno delo skladno s poklicnim standardom Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijač.

Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijač

SOK 6

EOK 5

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 7 / EOK 6

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: