Magister umetnostne zgodovine/magistrica umetnostne zgodovine

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Magister umetnostne zgodovine/magistrica umetnostne zgodovineDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

2 leti
Kreditne točke

Kreditne točke

120 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Diploma na študijskem programu 1. stopnje: Dediščina Evrope in Sredozemlja, Arheologija, Zgodovina, Umetnostna zgodovina, Likovna pedagogika ali
 • diploma na študijskem programu 1. stopnje iz drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (zbral najmanj 18 KT iz umetnostnozgodovinskih predmetov) ali
 • diploma na dosedanjih enopredmetnih ali dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programih s področja dediščine, arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, likovne pedagogike ali na ekvivalentnih tujih študijskih programih ali
 • diploma na drugih dosedanjih univerzitetnih študijskih programih ali na ekvivalentnih tujih programih, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti v višini 18 KT. 
ISCED področje ISCED področje
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje zgodovina in arheologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 8

Raven EOK

EOK 7

Raven EOVK

Druga stopnja

Učni izidi

Študent/študentka je usposobljen/-a za: 

(splošne kompetence)

 • ustrezno izbiro raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter kritično presojo,
 • samostojno obdelavo primarnih virov ter kritično presojo dilem in perspektiv znanstvene stroke,
 • skupinsko raziskovalno delo, ki omogoča diplomantom večjo konkurenčnost na trgu delovne sile,
 • zavezanost profesionalni etiki,
 • pisno in ustno komunikacijo,

(predmetno specifične kompetence)

 • strokovno poglobljen uvid stanja in razvoja konceptov umetnostne zgodovine ter konceptov varovanja kulturne dediščine,
 • poznavanje temeljnih praktičnih znanstvenih metod umetnostno zgodovinskega dela z nujnimi pomožnimi vedami,
 • konceptualno umeščenost znanja v širši kontekst ved o proučevanju, zaščiti in promociji kulturne dediščine,
 • reševanje konkretnih problemov v spomeniškovarstveni stroki ter uporabo rezultatov za teoretično znanstveno delo,
 • seznanjenost z delovnim procesom od temeljnih raziskav do priprave znanstvenih objav.

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje

Za vpis v 1. letnik mora študent zbrati najmanj 36 KT – opravljene obveznosti pri šestih predmetih, izmed teh mora opraviti oba temeljna predmeta.

Prehodnost

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane