Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister poslovnih ved/magistrica poslovnih vedDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Končan visokošolski strokovni študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).
 • Končan visokošolski strokovni študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS z drugih strokovnih področij.
 • Končan triletni visokošolski strokovni študijski program pred bolonjskim sistemom (akreditiran pred 11. 6. 2004) z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).
 • Končan triletni visokošolski strokovni študijski program pred bolonjskim sistemom (akreditiran pred 11. 6. 2004) z drugih strokovnih področij.
ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

splošne kompetence:

 • Sposobnost razumevanja in analiziranja nenehno spreminjajočega se globalnega okolja, njegovih priložnosti in izzivov za predvsem mala in srednja podjetja ter ustanov.
 • Obvladovanje raziskovalnih metod in postopkov z uporabo različnih analitičnih in prognostičnih orodij v funkciji oblikovanja strategije trajnostnega razvoja.
 • Sposobnost učinkovite uporabe informacijske tehnologije in upravljanja z informacijami.
 • Sposobnost analize kompleksnih problemov in sinteze rešitev ter sprejemanja odgovornosti za prognozo, strategijo in trajnostni razvoj malih in srednjih podjetij ter ustanov.
 • Sposobnost razumevanja pomena povezanosti ekonomskega sistema in institucionalne ureditve za inovacijsko kulturo ter njenega pomena za inoviranje v ekonomsko-poslovnem okolju.
 • Sposobnost kreativnega razmišljanja, oblikovanja pogojev za inovativnost in učinkovitega reševanja poslovnih problemov.
 • Sposobnost kontekstualnega, analitičnega razmišljanja in družbeno odgovornega podjetništva, razumevanje interkulturnih vidikov in zavezanost poslovni kulturi, etiki, normam in vrednotam ter visoki profesionalnosti.
 • Sposobnost kritične refleksije in sposobnost za razvoj socialnih in komunikacijskih kompetenc za delovanje v mednarodnem okolju.
 • Sposobnost pozitivnega odnosa do analitičnega reševanja problemov in učinkovitega vodenja in timskega dela.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Pogoj za dokončanje študija so opravljene vse s programom predvidene obveznosti ter uspešno zagovarjano magistrsko delo.

Izvajalci:

Samostojni visokošolski zavod, Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor

URL

URL izvajalca: