Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister poslovnih ved/magistrica poslovnih vedDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS ali
 • zaključen triletni študijski program (pred bolonjskim sistemom) ali
 • zaključen univerzitetni študijski program v obsegu 240 ECTS ali
 • zaključen štiriletni študijski program (pred bolonjskim sistemom) ali
 • zaključeni specialistični študijski programi.
ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:
Študent/študentka je zmožen/zmožna:
 • vodenja, uresničevanja podjetniških idej ter spodbujanja inovativnosti v malih in srednjih podjetjih,
 • razumevanja ekonomskih sistemov v globalnem okolju,
 • spodbujanja in upravljanja inovativnosti,
 • mreženja, uspešnega komuniciranja, prezentiranja, lobiranja, dela z ljudmi, upravljanja s časom …,
 • kreativnega reševanja problemov in uspešnega delovanja v praksi,
 • uporabe interdisciplinarnih znanj in spretnosti za kakovostno vodenje,
 • uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za učinkovito podporo delu in vodenju,
 • etičnega in družbeno odgovornega ravnanja inovativnega vodje za obvladovanje dinamičnih sprememb,
 • samorefleksije in učinkovitega dela v timu ter v različnih poslovnih okoljih.

Ocenjevanje in zaključevanje:
Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

 

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Magister poslovnih ved/magistrica poslovnih ved

SOK 8

EOK 7

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Pogoj za dokončanje študija so opravljene vse s programom predvidene obveznosti ter uspešno zagovarjano magistrsko delo.

Izvajalci:

Samostojni visokošolski zavod, Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor

URL

URL izvajalca: