Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Doktor znanosti/doktorica znanostiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Doktorat
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen študijski program druge stopnje ali
 • zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ali
 • zaključen študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, in pred tem zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če je kandidat opravil študijske obveznosti v obsegu 36 kreditnih točk, in sicer predmete programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede: dva temeljna predmeta programa, dva temeljna predmeta usmeritve in dva izbirna predmeta usmeritve ali
 • zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004; ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna 60 ECTS, katere študijske oblike se priznajo, določi komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve ali
 • zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije; ob vpisu se kandidatom prizna 60 ECTS, katere študijske oblike se priznajo, določi komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve.
ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 10
Raven EOK: EOK 8
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:
Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:
(splošne kompetence)
 • reševanja konkretnih raziskovalnih  problemov na različnih področjih ekonomije in poslovnih ved kot tudi njenih sorodnih disciplin,
 • razvoja veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem raziskovalnem in delovnem področju ekonomije in poslovnih ved ter sorodnih disciplin,
 • stalne uporabe standardnih raziskovalnih empiričnih metod na področju ekonomije in poslovnih ved ter njenih sorodnih disciplin (ekonometrično modeliranje, teorija odločanja, empirično marketinško raziskovanje …),
 • oblikovanja in implementacije izvirnih znanstvenih rešitev danih ekonomskih in poslovnih problemov,
 • predstavitve pridobljenih znanstvenih izsledkov v obliki publikacij v mednarodni znanstveni periodiki,
(predmetnospecifične kompetence)
 • obvladanja širokih, analitičnih in integrativnih znanj o poslovanju in managementu na strateški ravni,
 • razumevanja funkcioniranja organizacij, zlasti na strateški in celoviti poslovni ravni, v okolju in načinov njihovega upravljanja, vodenja in razvoja osnove za konkuriranje na trgu,
 • celovitejšega razumevanja odnosov in povezanosti med procesi, ljudmi in na različnih ravneh delovanja organizacij in v različnih poslovnih situacijah (na mednarodnih trgih, v kontekstu strateških povezav, v kriznem stanju, pri vodenju projektov idr.),
 • razumevanja vplivov zunanjega okolja (globalno/lokalno okolje v vseh njegovih razsežnostih) na različnih ravneh (socialni, ekološki, finančni ...) na funkcioniranje in management organizacij različne velikosti in v kontekstu etično odzivnega sistema,
 • obvladanja znanj o managementu (procesi, postopki, praksa učinkovitega managementa v organizacijah), zlasti na strateški ravni in v kontekstu različnih lastninskih struktur in modelov, znanja o odločanju v organizacijah idr.,
 • obvladanja znanj in razumevanja tržnih mehanizmov, institucij, konceptov in oblik odzivanja in vplivanja poslovnih in drugih (npr. vladnih, neprofitnih) subjektov na dogajanja v širšem okolju,
 • celovitega in kritičnega mišljenja in razumevanja za analizo in sintezo,
 • uporabe sodobnih konceptov in modelov za diagnosticiranje in reševanje problemov (odločanje) na ravni podjetja ali širše družbe (npr. ekonomske regulacije) ob podpori rabe najzahtevnejših kvantitativnih in kvalitativnih metod analize in presoje,
 • učinkovitega ustnega in pisnega komuniciranja, zlasti v kontekstu formalnih raziskovalnih pristopov in pojasnjevanja zapletenih ekonomskih in poslovnih fenomenov,
 • spretnosti v celovitem analiziranju, interpretiranju in uporabi analitičnih metod in modelov,
 • učinkovite rabe informacijske in komunikacijske tehnologije,
 • razumevanja raznolikosti in kompleksnosti ekonomskih dogajanj v dinamičnem okolju,
 • samostojnega načrtovanja in izvajanja raziskav s področja poslovanja, managementa in ekonomije,
 • razumevanja širše dimenzije managementa in okolja, zlasti evropske, tehnološke in etične razsežnosti,
 • kreiranja novih metod za reševanje najzahtevnejših raziskovalnih problemov s področja ekonomije in poslovnih ved,
 • predstavljanja znanstvenih izsledkov v domači in mednarodni znanstveni periodiki,
 • oblikovanja izvirnih znanstvenih rešitev družbenogospodarskega področja,
 • poglobljenega znanja in razumevanja, ki je rezultat nadgradnje prve in druge stopnje in mu daje podlago za izvirnost v razvijanju in uporabi zamisli v okviru raziskovalnega konteksta,
 • uporabe znanja in razumevanja v novem/neznanem okolju s širšim kontekstom, ki je povezan z njegovim področjem študija,
 • integriranja znanja in obvladovanja kompleksnosti ter oblikovanja presoje na osnovi necelovitih oziroma omejenih informacij, ki vključujejo tudi upoštevanje socialne in etične odgovornosti, ki so povezane z uporabo njegovega znanja in presoj,
 • komuniciranja svojih zaključkov in znanja ter podlage, ki jih podpira, in sicer tako specializirani kot splošni publiki na jasen in nedvoumen način,
 • razpolaganja z veščinami učenja, ki mu omogočajo nadaljnji študij na povsem samostojen način in na podlagi lastnega usmerjanja študijskega napora,
 • odličnega obvladanja specializiranega področja znotraj discipline na najzahtevnejši ravni (najnovejše teorije, metode, tehnike, razlage teorij idr ...),
 • kritične presoje in interpretacije najnovejših razvojnih trendov in teorij ter prakse (na osnovi študija izvirne študijske literature za ožje strokovno/študijsko področje),
 • obvladanja tehnik za samostojno (neodvisno) raziskovanje in interpretiranje rezultatov na najzahtevnejši ravni,
 • ustvarjanja izvirnih prispevkov znotraj discipline,
 • izkazovanja izvirnosti in kreativnosti glede obvladanja discipline,
 • vseživljenjskega izobraževanja in osebnega razvoja,
 • krepitve vrednot in zavesti o prispevanju k razvoju družbe (vključevanje raziskovalnih projektov za gospodarsko prakso v študijski proces),
 • razumevanja delovanja in poslovanja organizacij, ki delujejo v javnem in zasebnem sektorju, organizacij, ki poslujejo na dobičkonosni osnovi in nepridobitnih organizacij, organizacij različne velikosti in področne naravnanosti (lokalno-mednarodno-globalno),
 • kreiranja novega znanja in poslovnih rešitev znotraj izbrane discipline.

Ocenjevanje in zaključevanje:
Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

 

Napredovanje:
Za napredovanje v 2. letnik mora študent opraviti vse obveznosti pri predmetu Metodologija in etika v znanstvenoraziskovalnem delu in pri enem izbirnem predmetu (30 ECTS iz organiziranih oblik študija) in uspešno zagovarjati dispozicijo teme. Za napredovanje v 3. letnik mora študent oddati dispozicijo doktorske disertacije. Pred zagovorom disertacije mora študent imeti opravljenih vseh 60 ECTS organiziranih študijskih oblik in objavljen ali sprejet v objavo vsaj en članek iz vsebine disertacije v:
 • reviji JCR ali v reviji indeksirani v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI ali
 • reviji zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščeni v mednarodno bibliografsko bazo.

Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja ekonomskih in poslovnih ved

SOK 10

EOK 8

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

URL

URL izvajalca: