Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Kuhar/kuharica pred gostiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva ali
 • najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri in tri leta delovnih izkušenj s področja kuharstva.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: hotelirstvo in gostinstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • samostojno načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo ter odgovorno organizirati delo osebja pri pripravi jedi pred gosti,
 • odgovorno in ekonomično uporabljati surovine, energijo, naprave in čas pri pripravi jedi pred gosti,
 • odgovorno zagotavljati delovno varnost in upoštevati okoljevarstvena načela pri pripravi jedi pred gosti,
 • vzdrževati osebno higieno in higieno prostora za pripravo jedi pred gosti ter odgovorno skrbeti za izvajanje predpisov sistema HACCP pri pripravi jedi pred gosti,
 • sodelovati pri pripravi nabora jedi za pripravo pred gosti v okviru rednih in izrednih obrokov ob upoštevanju značilnosti ciljne skupine gostov in posebnosti restavracije,
 • svetovati gostom glede izbire jedi in njihove kombinacije ob upoštevanju gostovih želja, vsebnosti alergenov ter drugih pravil stroke, specifik restavracije in sodobnih trendov v kulinariki, načel uspešne komunikacije in bontona ter načel dobrega prodajalca v slovenskem in enem tujem jeziku,
 • samostojno pripravljati izbrane jedi pred gosti (front cooking) z obvladovanjem vseh  strokovnih kuharskih postopkov, jih smiselno in kreativno povezovati in kombinirati, se prilagajati zahtevam gostov ter pri tem zagotavljati kakovost delovnih postopkov skladno s standardi dela v gostinstvu,
 • strokovno in kakovostno servirati in garnirati jedi pred gosti ob upoštevanju normativov, estetskih prvin, sodobnih trendov v kulinariki in posebnosti restavracije ter pri tem zagotavljati kakovost končnega izdelka skladno s standardi dela v gostinstvu,
 • strokovno predstavljati gostom postopke, uporabljena živila ter pripravljene jedi v slovenskem in enem tujem jeziku ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in bontona ter načel dobrega prodajalca,
 • v svoje delo na atraktiven in zanimiv način vključevati strokovne postopke priprave jedi (animacija) z namenom zbuditi pozornost gosta in spodbuditi prodajo. 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

Način preverjanja

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in ob upoštevanju predpisane dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega preverjanje znanj o postopkih priprave in obdelave živil, pravilnih postopkih termične obdelave živil, kombiniranja živil za pripravo jedi pred gosti, serviranja in postrežbe, znanjih o delovni opremi, zagotavljanju higiene, varstvu in zdravju pri delu, skladno s poklicnim standardom Kuhar/kuharica pred gosti.

Kuhar/kuharica pred gosti

SOK 5

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 6 / EOK 5

Opis poklica

Kratek opis

Naloga kuharja je, da pripravi jedi po naročilu ali za načrtovane menije. Hrano pripravi v skladu z načeli ohranjanja bioloških vrednosti živil, pri tem pa upošteva okus, nasitnost in prijeten videz jedi.

Kaj delavec običajno dela

Delo kuharja je raznoliko in obsega vse od naročanja in prevzemanja živil do čiščenja, toplotne obdelave, razdeljevanja na posamezne obroke, garniranja in dekoriranja jedil. Kuhar naroči in prevzame živila in drugo blago za pripravo hrane. Pripravi in očisti živila ali pa to delo razporedi pomožnemu osebju v kuhinji. Pripravi ali izdeluje hladne in tople jedi ter sladice po dnevnih menijih in po jedilnem listu. Pri tem upošteva recepte in količinske normative za porabo živil in obroke gotovih jedil. Svoje delo opravlja higiensko, skrbno pazi na higieno in čistočo v kuhinji. Pripravlja tudi podatke za dnevni obračun porabljenih živil, obrokov hrane in sproti pregleduje zaloge. Z vodjo kuhinje sodeluje pri inventurnih popisih.

Kuhar sodeluje pri pripravi in sestavljanju jedilnih listov, dnevnih menijev ter pri pripravi kalkulacij za posamezna jedila ali obroke. Za uspešno delo spremlja strokovne novosti in jih tudi uporablja. Ko si nabere dovolj izkušenj, sodeluje pri uvajanju novih delavcev.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: