Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinjaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri ter 5 let delovnih izkušenj s področja hotelirstva ali
 • srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri ter 8 let delovnih izkušenj s področja hotelirstva in
 • znanje tujih jezikov:
  • angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1 (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  • tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1 (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: hotelirstvo in gostinstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo in delo drugih
 • skrbeti za racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • zagotavljati delovno varnost in upoštevati okoljevarstvena načela ter skrbeti za varno in zdravo bivanje gostov
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi
 • komunicirati z gosti, s sodelavci, strokovnjaki in poslovnimi partnerji
 • komunicirati v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • programirati delo na oddelku hotelskega gospodinjstva
 • načrtovati in organizirati delo zaposlenih ter zagotavljati optimalno razporeditev glede na potrebe delovnega procesa in optimalno stroškovno učinkovitost poslovanja
 • upravljati kadrovske zadeve v hotelskem gospodinjstvu
 • učinkovito voditi sodelavce in nadzirati kakovost in učinkovitost dela v hotelskem gospodinjstvu skladno s standardi
 • opravljati oz. zagotavljati storitve za goste v zvezi s hotelskim gospodinjstvom
 • organizirati in spremljati delovni proces v hotelskem gospodinjstvu ter skrbeti za urejenost in udoben videz prenočitvenega obrata

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

Način preverjanja

Storitev z zagovorom – za izbrano storitev se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o storitvi, skladno s poklicnim standardom Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja.

 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: