Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesuDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK 5 katerekoli smeri in
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in
 • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: kemijsko inženirstvo in procesi
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sporazumeva se s sodelavci
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • nadzira in izvaja operativna dela v proizvodnem procesu
 • izvaja kemijske analizne preskuse
 • ravna z odpadki

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 

Komisija se ob pregledu osebne zbirne mape odloči za način preverjanja:
 • praktično preverjanje z zagovorom ali
 • praktično preverjanje z zagovorom pisne naloge*

*Kandidat pripravi pisni izdelek pred preverjanjem v obliki pisnega poročila o svojem operativnem delu v proizvodnem procesu (načrtovanje, nadzor in izvedba v operativnem delu v proizvodnem procesu). Navodila za pripravo pisnega izdelka predhodno določi komisija po pregledu osebne zbirne mape. Kandidat v pisnem izdelku dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda Kemijski tehnolog/kemijska tehnologinja v operativnem procesu.

 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: