Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Inženir živilstva in prehrane/inženirka živilstva in prehraneDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Višja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Višje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali poklicna matura (prej zaključni izpit) ali
 • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: živilska tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5
Raven EOVK: Kratki cikel

Učni izidi:

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • moralnega in etičnega delovanja – to je za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,
 • sodelovanja pri razvoju stroke in prevzemanja pobud za uvajanje novosti v stroko,
 • vodenja, načrtovanja, organiziranja in nadziranja tehnoloških in proizvodnih celot,
 • organiziranja in vodenja delovnih procesov v sodelovanju s stroko na področju vzdrževanja in varstva okolja,
 • uporabe tujega jezika za spremljanje strokovnih novosti v tujini in za komunikacije v strokovni terminologiji,
 • uporabe izbranih statističnih metod obdelovanja podatkov,
 • uporabljanja znanj iz ekonomije, organizacije in vodenja podjetij ter trženja v živilstvu in prehranski stroki,
 • poslovnega sporazumevanja in dogovarjanja,
 • razvijanja in krepitve estetskega videza produktov,
 • suverenega odločanja v poslovnih in strokovnih zadevah ter reševanja konkretne strokovne problematike,

(poklicno-specifične kompetence)

 • tehnološkega in prehranskega dela ter pridobivanja znanja na področju kakovosti živil in hrane ter specializacije na posameznem področju,
 • vodenja tehnoloških postopkov ter organiziranja priprave varne in zdrave hrane,
 • samostojnega odločanja za izbiro in uporabo surovin in materialov v proizvodnji,
 • zagotavljanja kakovosti proizvodnih procesov in proizvodov v živilstvu ter pri organizaciji prehrane,
 • sodelovanja pri izboljšavi prehranjevalnih navad različnih skupin populacije,
 • tehnološkega in ekonomskega analiziranja proizvodnih in tehnoloških parametrov,
 • neposredne uporabe svojih teoretičnih znanj iz strokovnih področij živilske tehnologije, prehrane in varne hrane v praksi pri reševanju praktičnih primerov v delovnem okolju,
 • sodelovanja pri odločanju, izbiranju in uporabi ustreznih metod za zagotavljanje ustrezne sestave in kakovosti živil in hrane,
 • sodelovanja pri odločanju, izbiri in uporabi surovin v proizvodnji živil ter pri pripravi hrane.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi deli, nastopi, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, izpiti …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Inženir živilstva in prehrane/inženirka živilstva in prehrane

SOK 6

EOK 5

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 7 / EOK 6

Prehodnost:
Študijski programi 1. stopnje (SOK: raven 7)

Opis poklica

Kratek opis

Živilski tehnolog vodi in nadzira proizvodne procese predelave hrane. V gostinstvu vodi in organizira prehrano, analizira izdelke in zagotavlja kakovost prehranskih izdelkov.

Kaj delavec običajno dela

Živilski tehnolog dela na področju prehranske industrije. Delo zajema vodenje procesov v proizvodnji in predelavi živil ter kmetijskih pridelkov, kjer sprejema osnovne surovine, ugotavlja njihovo kakovost in izbira tehnološke postopke za predelavo in pakiranje. Vodi in izvaja tehnološke postopke, organizira skupine delavcev in vodi večje obrate. Izvaja in nadzira kemijske in mikrobiološke ter senzorne laboratorijske analize. Vodi evidenco vzorcev analiz in obdelavo podatkov laboratorijskih analiz. Skrbi za izvajanje tehnično-tehnoloških postopkov, pri čemer upošteva in izvaja sanitarno higienske predpise, skrbi za nadzor varstva okolja in za čiščenje ter razkuževanje v živilskih obratih.

Živilski tehnolog dela tudi v prodaji in nabavi prehranskih izdelkov. Svetuje pri proizvodnji embalažnih materialov za živilsko industrijo. Sodeluje in svetuje pri proizvodnji in nabavi strojne opreme in procesne tehnike za živilstvo. Dela pri organizaciji vzdrževanja, varstva okolja, izobraževanja ter na področju zagotavljanja izvajanja sistema kakovosti. Njegovo delovno področje je tudi upravljanje in nadzor dela čistilnih naprav, kemičnih postopkov čiščenja, biološkega čiščenja in varovanja okolja. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za končanje študijskega programa mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge ...) in sicer: vse obvezne module/predmete v obsegu 54 kreditnih točk, enega od izbirnih modulov/predmetov v obsegu 20 KT, izbirne module/predmete v obsegu 10 kreditnih točk, prosto izbirni modul v obsegu 5 KT, praktično izobraževanje v obsegu 26 KT ter diplomski izpit v obsegu 5 KT.

Izvajalci:

Višje strokovne šole

URL

URL izvajalca: