Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir živilstva in prehrane (un)/diplomirana inženirka živilstva in prehrane (un)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: živilska tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • obvladanja temeljnega naravoslovnega in biotehniškega znanja,
 • dela v interdisciplinarnem timu,
 • obvladanja strokovnega znanja pridobljenega s študijem teoretičnih in praktičnih primerov,
 • koherentne uporabe pridobljenega znanja v praksi,
 • prenosa, kritične presoje in uporabe teoretičnega in praktičnega znanja v praksi in reševanja problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja, sposobnostjo interdisciplinarnega dela in uporabo znanstvenih metod,
 • sprejemanja novosti,
 • reševanja problemov in sprejemanja odločitev v praksi,
 • komunikacijske odprtosti, obvladovanja informacijskih tehnologij,
 • funkcionalne pismenosti na strokovnem področju,
 • vseživljenjskega učenja,
 • samostojnosti ter samokritičnosti,
 • profesionalne etične odgovornosti,

(predmetnospecifične kompetence)

 • naravoslovnega mišljenja,
 • obvladanja teoretičnih in praktičnih znanj iz splošnih vsebin: matematike in uporabne statistike, fizike, kemije z osnovami fizikalne kemije, biokemije, biologije, mikrobiologije, analize živil, informatike, anatomije in fiziologije človeka, prehrane,
 • obvladanja teoretičnih in praktičnih znanj iz specifičnih vsebin živilstva: živilske kemije, procesnega inženirstva, živilske mikrobiologije, senzorike, poznavanje surovin za živilsko industrijo in tehnologij proizvodnje živil, metode konzerviranja in skladiščenja, metode kontrole kakovosti in varnosti živil ter upravljanje z vsemi procesi,
 • obvladanja potrebnih teoretičnih in praktičnih znanj iz specifičnih znanj o prehrani: znanosti o prehrani in njihova uporabnost, mikrobiologija hrane, toksikologija, sociologija in psihologija prehrane, prehranske potrebe specifičnih skupin, organizirana prehrana, ocena in načrtovanje prehrane, senzorična analiza hrane, poznavanje novih dosežkov, tehnik in metod na področju prehrane, catering, prehrana in zdravje, zakonodaja o hrani, higiena in sanitacija, uporaba računalništva v prehrani,
 • poznavanja ekonomike poslovanja ter zakonodaje o hrani in prehrani,
 • poznavanja in optimiranja vseh temeljnih procesov v živilstvu in prehrani s prenosom teoretičnih znanj v prakso in doseganja večje kakovosti končnih proizvodov in prehranskih dejavnosti,
 • razumevanja in uporabe tekoče znanstvene in strokovne literature.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi deli, nastopi, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Za napredovanje v drugi letnik študija mora študent v celoti opraviti obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za prvi letnik v skupnem obsegu 60 kreditnih točk.
Za napredovanje v tretji letnik študija mora študent v celoti opraviti obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za drugi letnik v skupnem obsegu 60 kreditnih točk, kar skupaj z obveznostmi prvega letnika pomeni zbranih 120 kreditnih točk.

Diplomirani inženir živilstva in prehrane (un)/diplomirana inženirka živilstva in prehrane (un)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Opis poklica

Kratek opis

Živilski tehnolog vodi in nadzira proizvodne procese predelave hrane. V gostinstvu vodi in organizira prehrano, analizira izdelke in zagotavlja kakovost prehranskih izdelkov.

Kaj delavec običajno dela

Živilski tehnolog dela na področju prehranske industrije. Delo zajema vodenje procesov v proizvodnji in predelavi živil ter kmetijskih pridelkov, kjer sprejema osnovne surovine, ugotavlja njihovo kakovost in izbira tehnološke postopke za predelavo in pakiranje. Vodi in izvaja tehnološke postopke, organizira skupine delavcev in vodi večje obrate. Izvaja in nadzira kemijske in mikrobiološke ter senzorne laboratorijske analize. Vodi evidenco vzorcev analiz in obdelavo podatkov laboratorijskih analiz. Skrbi za izvajanje tehnično-tehnoloških postopkov, pri čemer upošteva in izvaja sanitarno higienske predpise, skrbi za nadzor varstva okolja in za čiščenje ter razkuževanje v živilskih obratih.

Živilski tehnolog dela tudi v prodaji in nabavi prehranskih izdelkov. Svetuje pri proizvodnji embalažnih materialov za živilsko industrijo. Sodeluje in svetuje pri proizvodnji in nabavi strojne opreme in procesne tehnike za živilstvo. Dela pri organizaciji vzdrževanja, varstva okolja, izobraževanja ter na področju zagotavljanja izvajanja sistema kakovosti. Njegovo delovno področje je tudi upravljanje in nadzor dela čistilnih naprav, kemičnih postopkov čiščenja, biološkega čiščenja in varovanja okolja. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti, ki jih določajo študijski program in učni načrti predmetov, v skupnem obsegu 180 kreditnih točk. Študent mora pripraviti in pridobiti pozitivno oceno diplomskega seminarja, ki ga pripravi v okviru izbirnega predmeta.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

URL

URL izvajalca: