Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljicaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj osnovnošolska izobrazba.
ISCED področje ISCED področje:
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: gozdarstvo in lov
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • organizirati in izvajati delo ter nadzirati delo znotraj skupine;
 • odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami, opremo, z materiali, energijo in s časom;
 • pri svojem delu zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje;
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije;
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, potrebno na področju gozdarstva;
 • izvesti pripravljalna dela za sečnjo;
 • izvesti posek tanjših dreves v okviru izvedbe gozdnogojitvenih del do vključno razvojne faze letvenjaka;
 • pripraviti gozdna tla in sestoj za naravno pomladitev;
 • obnavljati gozd s sajenjem in setvijo;
 • izvajati negovalna dela v gozdu;
 • izvajati ukrepe za zagotovitev ekoloških in socialnih funkcij;
 • izvajati ukrepe varstva gozdov;
 • izvajati dela pri vzdrževanju gozdnih cest in spravilnih poti;
 • izvajati nujna vzdrževalna dela na manjših vodotokih v gozdnem prostoru, na plaziščih in erozijskih območjih.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje in zagovor.

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica

SOK 4

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 5 / EOK 4

Opis poklica

Kratek opis

Gozdar podira drevesa, jih klesti, žaga in pripravlja za nadaljnjo obdelavo. Sadi mlada drevesa, varuje in neguje rastlinske nasade in opravlja druga gozdno varstvena dela. 

Kaj delavec običajno dela

Gozdar podira gozdna drevesa, ki rastejo na različno nagnjenem zemljišču, so različnih debelin in višin in rastejo v okolju z drugimi drevesi. Podrta drevesa klesti, kroji in razžaga z motorno žago. Po potrebi narejene gozdne izdelke ali sortimente tudi olupi. Izdela tudi sečni red, kar pomeni ustrezno zlaganje vej in drugih sečnih odpadkov. Izdelana debla ali gozdne sortimente s cepinom ročno spravlja po sečišču do kraja, kjer je mogoče spravilo. Nato z gozdarskim traktorjem izdelana debla prepelje do skladišča ob cesti. Ob tem ves čas skrbno varuje gozd, kjer opravlja delo.

Gozdarja v različnih razvojnih obdobjih čakajo gojitvena dela, kot so priprava tal za naravno ali umetno obnovo, sajenje sadik različnih drevesnih vrst, zaščita sadik in varovanje nasadov in nega mladja. Opravlja tudi gozdno-varstvena dela in zatira gozdne bolezni ali škodljivce. Pomaga odpravljati posledice na poškodovanem drevju po raznih ujmah, kot so snegolom, vetrolom ali žledolom. Pri delu upošteva v delovnem nalogu določeno organizacijo in zahteve varnega in učinkovitega dela. Zaradi različnih delovnih okoliščin je delo gozdarja raznoliko in zahteva tako samostojno odločanje kot prilagajanje. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: