Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Revirni lovec/revirna lovkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri,
 • opravljen izpit za lovskega čuvaja,
 • veljaven orožni list za lovstvo.
ISCED področje ISCED področje:
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: gozdarstvo in lov
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • načrtovati, pripravljati, izvajati in kontrolirati delo v lovskem revirju na podlagi izdanih navodil vodje lovišča,
 • odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami, opremo, materiali, energijo in s časom,
 • pri svojem delu zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje,
 • komunicirati s sodelavci, strankami, z obiskovalci gozda, s pristojnimi institucijami in strokovnimi službami,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, potrebno na področju lovstva,
 • nadzirati in izvajati čuvajska dela v lovišču,
 • izvajati lov in odstrel divjadi skladno s predpisi,
 • spremljati divjad in druge prostoživeče živali v lovišču,
 • uravnavati številčnost divjadi v lovišču,
 • izvajati in nadzirati biotehnična dela v lovišču.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Praktično preverjanje in zagovor.

Revirni lovec/revirna lovka

SOK 5

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 6 / EOK 5

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: