Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Drogerist/drogeristkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj s kateregakoli področja, ki jih kandidat dokazuje na podlagi delodajalčevega potrdila o delovni dobi in podrobnejšega opisa zahtevanih nalog za delovno mesto, za katero je izdano potrdilo.
ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, organizirati in izvajati svoje delo in delo znotraj skupine v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela,
 • odgovorno in gospodarno ravnati z blagom, opremo, materiali, energijo in s časom,
 • skrbeti za lastno varnost skladno z ocenjenimi tveganji, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje,
 • delovati odgovorno, podjetno, etično in skrbeti za strokovni in osebnostni razvoj,
 • delovati timsko in komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 • svetovati stranki glede izdelkov s področja vseh drogerijskih sortimentov ter uporabe izdelkov za nadaljnjo nego,
 • prevzemati, shranjevati, pripravljati in prodajati blago skladno z navodili in s pravili stroke,
 • opravljati delo na blagajni z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: