Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: diplomant poslovanja in upravljanja v turizmu (VS)/diplomantka poslovanja in upravljanja v turizmu (VS)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

V visokošolski strokovni študijski program Poslovanje in upravljanje v turizmu se lahko vpiše, kdor je opravil:

 • maturo,
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Kandidati, ki so končali srednješolske programe brez zaključnega izpita (ko ta ni bil predpisan), bodo izbrani glede na:

 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (60 %),
 • ocene slovenskega jezika in prvega tujega jezika v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %).
ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Splošne kompetence:

 • sposobnost razumevanja umeščenosti turizma v širše družbeno in poslovno okolje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni;
 • sposobnost razumevanja poslovanja turističnega podjetja ali organizacije na področju turizma s poudarkom na razumevanju vloge in pomena poslovnih funkcij; 
 • sposobnost uporabe strokovnih znanj s področja poslovnih ved in drugih izbranih ved, pomembnih za izvajanje poslovnih funkcij in poslovanja turističnega podjetja ali organizacije;
 • poznavanje in obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov za namene proučevanja poslovnih funkcij in celotnega poslovanja podjetja ali ustanove na področju turizma ter načrtovanje dejavnosti na področju turizma v povezavi z značilnostmi lokalnega, mednarodnega in/ali mednarodnega družbenega in poslovnega okolja;
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju turizma; 
 • sposobnost učinkovite rabe informacijskih tehnologij in upravljanja z informacijami tako z vidika širše poslovne uporabnosti kot z vidika uporabnosti v fazah načrtovanja, izvedbe in evalvacije aktivnosti na področju turizma; 
 • sposobnost sistemskega pristopa pri razmišljanju in delovanju in povezovanja procesov na področju poslovnih funkcij, značilnih za delo na področju turizma;
 • sposobnost kritične presoje in kreativnega, lateralnega razmišljanja ter inovativnega pristopa pri razvoju storitev in produktov na področju turizma za različne ciljne skupine v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju;
 • avtonomnost, prizadevanje za kakovost s prevzemanjem odgovornosti za lastno delo;
 • sposobnost razvijanja socialnih in komunikacijskih kompetenc ter prilagodljivosti za učinkovito delovanje v različnih poslovnih in kulturnih okoljih ter sposobnost učinkovitega delovanja v timih;
 • usposobljenost za osebno rast, poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje.

Predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje zgodovine in razvoja poslovnih ved v soodvisnosti z ostalimi izbranimi vedami, pomembnimi za izvajanje poslovnih funkcij in poslovanja turističnega podjetja ali organizacije;
 • razumevanje temeljnih ekonomskih pojmov in principov delovanja ter spreminjanja sodobnega poslovnega okolja;
 • poznavanje in razumevanje značilnosti turistične stroke in njenega obvladovanja;
 • sposobnost razumevanja poslovanja sodobnih organizacij ter nalog poslovnih funkcij;
 • poznavanje vloge in pomena organiziranja, vodenja ter upravljanja podjetja vključno s finančnim načrtovanjem in načrtovanje sodobnih oblik organiziranosti, vodenja in upravljanja podjetja oziroma organizacije; 
 • interdisciplinarna uporaba temeljnih znanj s področja poslovanja in ostalih ved, pomembnih za izvajanje poslovnih funkcij in poslovanja turističnega podjetja ali organizacije pri načrtovanju in organiziranju poslovnih funkcij tako na mednarodni kot na nacionalni in lokalni ravni;
 • sposobnost analize in reševanja konkretnih strokovnih problemov na področju poslovnih funkcij turističnega podjetja ali organizacije s kreativno uporabo raziskovalnih metod in postopkov;
 • poznavanje vloge in pomena storitev turizma v poslovnem subjektu in sposobnost za razvijanje in organiziranje ustreznih poslovnih modelov v svojem okolju;
 • sposobnost za samostojno izvajanje posameznih nalog funkcijskega menedžmenta v poslovni praksi turističnega podjetja ali organizacije tako na mednarodni kot na nacionalni in lokalni ravni;
 • sposobnost za razvoj novih produktov in storitev oz. turistične izkušnje, učinkoviti marketinga in uspešno prodaje;
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst razvoja poslovnih funkcij na področju turizma; 
 • sposobnost načrtovanja in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov kot podpore in vira informacij v poslovanju na področju turizma;
 • sposobnost kritične ocene koristi, poslovnih priložnosti in problemov, ki izhajajo iz posamezne oblike turizma, še posebej v povezavi s trajnostim razvojem turizma;
 • razumevanje značilnosti mednarodnega turističnega okolja in upravljanja potovalne dejavnosti;
 • poznavanje in reševanje konkretnih problemov upravljanja trendov v turizmu in nišnega turizma;
 • sposobnost prepoznavanja trendov v turizmu in odzivanja nanje v kontekstu trajnostne konkurenčnosti in usmerjenosti k potrošniku in njihovim navadam in demografskim značilnostim.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Redni študent napreduje v 2. letnik, če zbere najmanj 41 KT iz 1. letnika. Za napredovanje v 3. letnik mora zbrati najmanj 42 KT iz 2. letnika in najmanj 53 KT iz 1. letnika. Izredni študent napreduje v 2. letnik, če zbere najmanj 20 KT iz 1. letnika. Za napredovanje v 3. letnik mora zbrati najmanj 20 KT iz 2. letnika in najmanj 46 KT iz 1. letnika.

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti po visokošolskem strokovnem študijskem programu in uspešno opraviti 8-tedensko praktično izobraževanje v delovnem okolju - v gospodarskih in drugih organizacijah - ter izdelati in zagovarjati zaključno strokovno nalogo. Skupaj mora študent zbrati 180 KT.

V skladu s spremembo programa z dne 12. 3. 2009 (Svet RS za visoko šolstvo, sklep št. 6033-4/2008/17) lahko študent namesto obveznosti, povezanih z zaključno strokovno nalogo, ki so ovrednotene z 12 ECTS, opravi dva izbirna predmeta, ovrednotena s po 6 ECTS, ki ju izbere izmed izbirnih predmetov visokošolskih strokovnih študijskih programov na DOBA Fakulteti. 

Po zaključenih obveznostih bo študent prejel diplomo in v skladu z zakonodajo prilogo k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku.

Izvajalci:

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, 

URL

URL izvajalca: