Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomant poslovne administracije (vs)/diplomantka poslovne administracije (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:
Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:
 • reševanja konkretnih strokovnih problemov na področju poslovanja, pisarniškega poslovanja, organizacije in ekonomike,
 • poznavanja procesne organiziranosti,
 • komuniciranja v slovenskem in tujih jezikih,
 • kritične refleksije in razvijanja socialnih in komunikacijskih kompetenc,
 • poznavanja in obvladovanja raziskovalnih metod in postopkov za namene preučevanja poslovnih funkcij in celovitega poslovanja podjetja,
 • načrtovanja in uporabe informacijske tehnologije in sistemov kot podpore v poslovanju,
 • avtonomnosti, kritičnosti in prizadevanja za kakovost s prevzemanjem odgovornosti za lastno delo,
 • učinkovitega dela v timu.

Ocenjevanje in zaključevanje:
Znanje študentov se ocenjuje z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi deli, nastopi, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Samostojni visokošolski zavod, Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor

URL

URL izvajalca: