Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diploma o višji strokovni izobrazbiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Višja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Višje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
  • splošna oziroma poklicna matura,
  • kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravi preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5
Raven EOVK: Kratki cikel

Učni izidi:

Znanje: raven 6

Spretnosti: raven 6

Kompetence: raven 6

Ocenjevanje in zaključevanje:

Sistem ocenjevanja:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi deli, nastopi, storitvami in drugače, ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent napreduje v drugi letnik, če je ob koncu študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom.

Diploma o višji strokovni izobrazbi

SOK 6

EOK 5

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Prehodnost:

Pravice do nadaljnjega izobraževanja: študijski programi 1. stopnje (SOK, raven 7)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Diploma se izda študentu, ko opravi vse obveznosti po višješolskem študijskem programu ter opravi diplomski izpit (diplomska naloga in ustni zagovor).

Pridobljena po letu 1996 v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. št. 12/96, 44/00, 86/04 – ZVSI in 79/06 - ZVSI-1) in po letu 2004 v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13).

Izvajalci:

Višja strokovna šola v sodelovanju z delodajalci, ki izvajajo praktični del izobraževanja.