Ime kvalifikacije Diploma o višji strokovni izobrazbiDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Višja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Višje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja
2 leti
Kreditne točke 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji
  • splošna oziroma poklicna matura,
  • kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravi preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Raven kvalifikacije

SOK 6
EOK 5
Kratki cikel

Znanje: raven 6

Spretnosti: raven 6

Kompetence: raven 6

Sistem ocenjevanja:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi deli, nastopi, storitvami in drugače, ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Študent napreduje v drugi letnik, če je ob koncu študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom.

Pravice do nadaljnjega izobraževanja: študijski programi 1. stopnje (SOK, raven 7)

Diploma se izda študentu, ko opravi vse obveznosti po višješolskem študijskem programu ter opravi diplomski izpit (diplomska naloga in ustni zagovor).

Pridobljena po letu 1996 v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. št. 12/96, 44/00, 86/04 – ZVSI in 79/06 - ZVSI-1) in po letu 2004 v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13).

Višja strokovna šola v sodelovanju z delodajalci, ki izvajajo praktični del izobraževanja.