Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diploma o univerzitetnem izobraževanjuDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma o univerzitetnem izobraževanju
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
4 do 6 let
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
  • Matura,
  • poklicna matura z dodatnim izpitom,
  • zaključni izpit pred 1. junijem 1995.
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:

Znanje: raven 8

Spretnosti: raven 8

Kompetence: raven 8

Ocenjevanje in zaključevanje:

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5).Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost:

Pravice do nadaljnjega izobraževanja:

doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti po programu ter opravi diplomski izpit.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Izvajalci:

Univerze, fakultete, umetniške akademije.