Ime kvalifikacije Diploma o univerzitetnem izobraževanjuDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Diploma o univerzitetnem izobraževanju
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja
4 do 6 let
Vstopni pogoji
  • Matura,
  • poklicna matura z dodatnim izpitom,
  • zaključni izpit pred 1. junijem 1995.
Raven kvalifikacije

SOK 8
EOK 7
Druga stopnja

Znanje: raven 8

Spretnosti: raven 8

Kompetence: raven 8

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5).Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Pravice do nadaljnjega izobraževanja:

doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10)

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti po programu ter opravi diplomski izpit.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Univerze, fakultete, umetniške akademije.