Diploma druge stopnje

Ime kvalifikacije Diploma druge stopnje
Tip kvalifikacije Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

2 leti
Kreditne točke 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji

V primeru enovitega študija matura, poklicna matura z dodatnim izpitom, zaključni izpit pred 1. junijem 1995; sicer zaključen študijski program 1. stopnje.

Raven kvalifikacije

SOK 8
EOK 7
Druga stopnja

Učni izidi

Znanje: raven 8

Spretnosti: raven 8

Kompetence: raven 8

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Prehodnost

Pravice do nadaljnjega izobraževanja: doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10).

Pogoji za pridobitev javne listine

Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Pridobi se po letu 2004 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D  in 109/12).

Izvajalci kvalifikacije

Univerze, fakultete, umetniške akademije, visoke strokovne šole.

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane