Ime kvalifikacije Diploma druge stopnjeDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja
1 - 2 leti
Kreditne točke 60 - 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji

V primeru enovitega študija matura, poklicna matura z dodatnim izpitom, zaključni izpit pred 1. junijem 1995; sicer zaključen študijski program 1. stopnje.

Raven kvalifikacije

SOK 8
EOK 7
Druga stopnja

Znanje: raven 8

Spretnosti: raven 8

Kompetence: raven 8

Sistem ocenjevanja:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Pravice do nadaljnjega izobraževanja: doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10).

Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Pridobi se po letu 2004 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D  in 109/12).

Univerze, fakultete, umetniške akademije, visoke strokovne šole.