Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Analitik/analitičarka v farmacevtskih laboratorijihDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski industriji na področju izvajanju analiz v laboratoriju, ki jih kandidat dokazuje na podlagi delodajalčevega potrdila o delovni dobi in podrobnejšim opisom zahtevanih nalog za delovno mesto, za katero je izdano potrdilo.
ISCED področje ISCED področje:
Zdravstvo in socialna varnost
ISCED podpodročje isced podpodročje: farmacija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • samostojno načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo in delo skupine skladno s standardi kakovosti dela v farmacevtski industriji,
 • ravnati z laboratorijsko opremo in napravami,
 • izvajati kemijske, fizikalne, mikrobiološke in biološke analize in teste ter teste stabilnost,
 • pripravljati standardne raztopine in reagente,
 • vzorčiti surovine, izdelke, ovojnino in kontrolirati okolijske pogoje,
 • pri izvajanju procesa odgovorno in natančno izpolnjevati analitsko-laboratorijsko dokumentacijo, s čimer se zagotavlja beleženje vseh predpisanih parametrov tekom dela in preverjati eventualna odstopanja dejanskih parametrov od predpisanih ter ustrezno ukrepati,
 • pri svojem delu stalno upoštevati in zagotavljati delo s smernicami dobre laboratorijske in proizvodne prakse ter dobre prakse v farmacevtski proizvodnji,
 • vzdrževati osebno higieno in čistočo delovnega mesta,
 • komunicirati z nadrejenim in s sodelavci ter upoštevati poslovno etiko in vrednote podjetja,
 • pravilno in varno izvajati ukrepe, ki zagotavljajo sprejemljivo stopnjo tveganja za nastanek zdravstvenih težav in za nastanek požara oziroma eksplozije pri izvajanju dela ter dela izvajati tako, da so količine odpadkov čim manjše in nastale odpadke sortirati skladno s predpisi.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in  kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Opis poklica

Kratek opis

Farmacevt v industriji dela kot tehnik v proizvodnji zdravil, kontroli razvoja, pri raziskavah in v pripravi zdravil pa tudi v komercialnem in tehničnem delu, torej na podpornem področju. Magister farmacije dela v nabavi, pri pripravi proizvodnje, v kontroli kakovosti, pri registracijah zdravil, v razvoju in marketingu. 

Kaj delavec običajno dela

Delo farmacevta v industriji je odvisno od stopnje njegove izobrazbe. Farmacevt s srednješolsko izobrazbo dela v proizvodnji, v kontroli razvoja, pri raziskavah zdravil pa tudi v komercialnem in tehničnem delu. V proizvodnji tako skrbi za pripravo zdravil, njegovo delo poteka ob strojih, na oddelkih priprave izdelkov, tablet in granulacije. Tehnik sodeluje pri raziskavah v laboratorijih in sodeluje pri analizah zdravil. Farmacevt z višjo stopnjo izobrazbe, dipl.ing.farm. ali mag., lahko dela v službi marketinga in prodaje na terenu, v proizvodnih obratih sektorja za proizvodnjo zdravil, v sektorju za raziskave in razvoj na področju registracij končnih izdelkov in v razvoju farmacevtskih tehnologij.

Farmacevt v marketingu skrbi za promocijo in trženje zdravil pri zdravnikih, v lekarnah in v medijih. Pri tem pripravlja trženjske strategije, preverja učinkovitost prodaje zdravil in sledi delu konkurenčnih podjetij. Dela v službi za registracije zdravil, kjer pripravlja dokumente za registracijo zdravila in vodi postopke za registracijo zdravila. Farmacevt, ki dela na področju razvoja tehnologij, razvija formulacije in jih prenaša v industrijsko merilo. Sodeluje na področju farmakokinetike, kjer ugotavlja, kako se bo zdravilo obnašalo v telesu in vodi izvedbo študij za registracijo izdelka. Farmacevt na področju razvoja ugotavlja stabilnost izdelka in pripravlja poročila o tem. 

Dela tudi na področju organizacije proizvodnje, kjer določa, kdaj, kje, zakaj, kako in s čim bo stekla proizvodnja nekega zdravila. Pomembno vlogo igra v proizvodnji zdravil, kjer vodi vse proizvodne operacije in skrbi za pravilno izvedbo le-teh. Ko je proizvodnja izdelka zaključena, farmacevti, ki delajo na področju zagotavljanja kakovosti, za vsako serijo izdelka preverijo, ali ustreza normativom in poskrbijo za to, da so zdravila na trgu kakovostna. V industriji lahko zasede vodstveno funkcijo oddelka, sektorja v farmacevtskem podjetju ali pa postane vodilni menedžer podjetja. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: