Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Analitik/analitičarka v farmacevtskih laboratorijihDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski industriji,
 • opravljen zdravniški pregled za delo v farmacevtski industriji in
 • pridobljena ena od nacionalnih poklicnih kvalifikacij: Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije, Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji, Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin ali končan program nižje poklicne izobrazbe Upravljalec kemijskih strojev in naprav.
ISCED področje ISCED področje:
Zdravstvo in socialna varnost
ISCED podpodročje isced podpodročje: farmacija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo skupine
 • racionalno rabi energijo, material in čas v skladu s tehnološkimi standardi, postopki in z normativi,
 • varuje zdravje in okolje,
 • komunicira s sodelavci,
 • rokuje z laboratorijsko opremo in napravami,
 • izvaja kemijske, fizikalne, mikrobiološke in biološke analize in teste ter teste stabilnosti,
 • pripravlja standardne raztopine in reagente,
 • pripravlja in umerja instrumente za analize,
 • vzorči surovine, izdelke, ovojnino in kontrolira pogoje okolja,
 • obdeluje rezultate analiz in testov.

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z zagovorom.

Analitik/analitičarka v farmacevtskih laboratorijih

SOK 5

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Opis poklica

Kratek opis

Farmacevt v industriji dela kot tehnik v proizvodnji zdravil, kontroli razvoja, pri raziskavah in v pripravi zdravil pa tudi v komercialnem in tehničnem delu, torej na podpornem področju. Magister farmacije dela v nabavi, pri pripravi proizvodnje, v kontroli kakovosti, pri registracijah zdravil, v razvoju in marketingu. 

Kaj delavec običajno dela

Delo farmacevta v industriji je odvisno od stopnje njegove izobrazbe. Farmacevt s srednješolsko izobrazbo dela v proizvodnji, v kontroli razvoja, pri raziskavah zdravil pa tudi v komercialnem in tehničnem delu. V proizvodnji tako skrbi za pripravo zdravil, njegovo delo poteka ob strojih, na oddelkih priprave izdelkov, tablet in granulacije. Tehnik sodeluje pri raziskavah v laboratorijih in sodeluje pri analizah zdravil. Farmacevt z višjo stopnjo izobrazbe, dipl.ing.farm. ali mag., lahko dela v službi marketinga in prodaje na terenu, v proizvodnih obratih sektorja za proizvodnjo zdravil, v sektorju za raziskave in razvoj na področju registracij končnih izdelkov in v razvoju farmacevtskih tehnologij.

Farmacevt v marketingu skrbi za promocijo in trženje zdravil pri zdravnikih, v lekarnah in v medijih. Pri tem pripravlja trženjske strategije, preverja učinkovitost prodaje zdravil in sledi delu konkurenčnih podjetij. Dela v službi za registracije zdravil, kjer pripravlja dokumente za registracijo zdravila in vodi postopke za registracijo zdravila. Farmacevt, ki dela na področju razvoja tehnologij, razvija formulacije in jih prenaša v industrijsko merilo. Sodeluje na področju farmakokinetike, kjer ugotavlja, kako se bo zdravilo obnašalo v telesu in vodi izvedbo študij za registracijo izdelka. Farmacevt na področju razvoja ugotavlja stabilnost izdelka in pripravlja poročila o tem. 

Dela tudi na področju organizacije proizvodnje, kjer določa, kdaj, kje, zakaj, kako in s čim bo stekla proizvodnja nekega zdravila. Pomembno vlogo igra v proizvodnji zdravil, kjer vodi vse proizvodne operacije in skrbi za pravilno izvedbo le-teh. Ko je proizvodnja izdelka zaključena, farmacevti, ki delajo na področju zagotavljanja kakovosti, za vsako serijo izdelka preverijo, ali ustreza normativom in poskrbijo za to, da so zdravila na trgu kakovostna. V industriji lahko zasede vodstveno funkcijo oddelka, sektorja v farmacevtskem podjetju ali pa postane vodilni menedžer podjetja. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

Trenutno ni izvajalcev za to kvalifikacijo.

URL

URL izvajalca: