Zaključno spričevalo osnovne šole

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Zaključno spričevalo osnovne šoleDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Osnovnošolska izobrazba z nižjim izobrazbenim standardom
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Osnovnošolsko izobraževanje NIS
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

9 let oz. 8 let (v osemletni OŠ)
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 1

Raven EOK

EOK 1

Učni izidi

Učni izidi

Znanje: raven 1

Si pridobi elementarno splošno izobrazbo na naslednjih področjih: slovenski (madžarski, italijanski) jezik; matematika; tuji jezik; biologija; kemija; fizika; zgodovina; geografija; državljanska in domovinska vzgoja ter etika; likovna, glasbena, športna vzgoja; tehnika in tehnologija; gospodinjstvo.

Spretnosti: raven 1

  • skladno razvija svoje spoznavne, čustvene, telesne, duhovne, socialne, umetniške moči in potenciale;
  • razvija pismenost ter sposobnost za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, na narodnostno mešanih območjih tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku;
  • razvija pismenost in razgledanost na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
  • razvija sposobnost za sporazumevanje v tujih jezikih.

Kompetence: raven 1

  • razvija zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
  • se vzgaja in izobražuje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
  • razvija podjetnost, inovativnost, ustvarjalnost.

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

V prvem (1.–3. razred) in drugem obdobju (4.–6. razred) se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi, v tretjem obdobju (7.–9. razred) pa s številčnimi ocenami.

Nacionalno preverjanje znanja:

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Preverjanje je prostovoljno. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Napredovanje

Napredovanje

Učenci v prvem in v drugem obdobju razredov ne ponavljajo. Učenci v tretjem obdobju napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.

Prehodnost

Prehodnost

Nižje poklicno izobraževanje (SOK, raven 3).

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Osnovna šola izda učencu spričevalo ob koncu vsakega razreda.

Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, zaključna spričevala.

Učencem, ki so končali prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, se v zaključno spričevalo vpišejo ocene iz 9. razreda.

Če učenec pri posameznih predmetih prehaja v izobraževalni program osnovne šole, se to navede v zaključnem spričevalu.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

  • Osnovna šola (s posebnimi oddelki oz. enotami s prilagojenim programom).
  • Osnovne šole s prilagojenim programom.
  • Zavodi za vzgojo otrok s posebnimi potrebami.

Možno izobraževanje na domu.

 

Prihajajoči dogodek

18. 02. 2020

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij Kongresni center Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj,...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane