Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Zaključno spričevalo osnovne šoleDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Osnovnošolska izobrazba z nižjim izobrazbenim standardom
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Osnovnošolsko izobraževanje NIS
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
9 let oz. 8 let (v osemletni OŠ)
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 1
Raven EOK: EOK 1

Učni izidi:

Znanje: raven 1

Si pridobi elementarno splošno izobrazbo na naslednjih področjih: slovenski (madžarski, italijanski) jezik; matematika; tuji jezik; biologija; kemija; fizika; zgodovina; geografija; državljanska in domovinska vzgoja ter etika; likovna, glasbena, športna vzgoja; tehnika in tehnologija; gospodinjstvo.

Spretnosti: raven 1

  • skladno razvija svoje spoznavne, čustvene, telesne, duhovne, socialne, umetniške moči in potenciale;
  • razvija pismenost ter sposobnost za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, na narodnostno mešanih območjih tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku;
  • razvija pismenost in razgledanost na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
  • razvija sposobnost za sporazumevanje v tujih jezikih.

Kompetence: raven 1

  • razvija zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
  • se vzgaja in izobražuje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
  • razvija podjetnost, inovativnost, ustvarjalnost.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Sistem ocenjevanja:

V prvem (1.–3. razred) in drugem obdobju (4.–6. razred) se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi, v tretjem obdobju (7.–9. razred) pa s številčnimi ocenami.

Nacionalno preverjanje znanja:

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Preverjanje je prostovoljno. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Napredovanje:

Učenci v prvem in v drugem obdobju razredov ne ponavljajo. Učenci v tretjem obdobju napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.

Zaključno spričevalo osnovne šole

SOK 1

EOK 1

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Prehodnost:

Nižje poklicno izobraževanje (SOK, raven 3).

Pogoji za pridobitev javne listine:

Osnovna šola izda učencu spričevalo ob koncu vsakega razreda.

Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, zaključna spričevala.

Učencem, ki so končali prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, se v zaključno spričevalo vpišejo ocene iz 9. razreda.

Če učenec pri posameznih predmetih prehaja v izobraževalni program osnovne šole, se to navede v zaključnem spričevalu.

Izvajalci:
  • Osnovna šola (s posebnimi oddelki oz. enotami s prilagojenim programom).
  • Osnovne šole s prilagojenim programom.
  • Zavodi za vzgojo otrok s posebnimi potrebami.

Možno izobraževanje na domu.