Zaključno spričevalo osnovne šole

Ime kvalifikacije Zaključno spričevalo osnovne šole
Tip kvalifikacije Osnovnošolska izobrazba z nižjim izobrazbenim standardom
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Osnovnošolsko izobraževanje NIS
Trajanje izobraževanja
9 let oz. 8 let (v osemletni OŠ)
Raven kvalifikacije

SOK 1
EOK 1

Učni izidi

Znanje: raven 1

Si pridobi elementarno splošno izobrazbo na naslednjih področjih: slovenski (madžarski, italijanski) jezik; matematika; tuji jezik; biologija; kemija; fizika; zgodovina; geografija; državljanska in domovinska vzgoja ter etika; likovna, glasbena, športna vzgoja; tehnika in tehnologija; gospodinjstvo.

Spretnosti: raven 1

  • skladno razvija svoje spoznavne, čustvene, telesne, duhovne, socialne, umetniške moči in potenciale;
  • razvija pismenost ter sposobnost za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, na narodnostno mešanih območjih tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku;
  • razvija pismenost in razgledanost na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
  • razvija sposobnost za sporazumevanje v tujih jezikih.

Kompetence: raven 1

  • razvija zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
  • se vzgaja in izobražuje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
  • razvija podjetnost, inovativnost, ustvarjalnost.

Ocenjevanje in zaključevanje

Sistem ocenjevanja:

V prvem (1.–3. razred) in drugem obdobju (4.–6. razred) se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi, v tretjem obdobju (7.–9. razred) pa s številčnimi ocenami.

Nacionalno preverjanje znanja:

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Preverjanje je prostovoljno. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Napredovanje

Učenci v prvem in v drugem obdobju razredov ne ponavljajo. Učenci v tretjem obdobju napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.

Prehodnost

Nižje poklicno izobraževanje (SOK, raven 3).

Pogoji za pridobitev javne listine

Osnovna šola izda učencu spričevalo ob koncu vsakega razreda.

Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, zaključna spričevala.

Učencem, ki so končali prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, se v zaključno spričevalo vpišejo ocene iz 9. razreda.

Če učenec pri posameznih predmetih prehaja v izobraževalni program osnovne šole, se to navede v zaključnem spričevalu.

Izvajalci kvalifikacije

  • Osnovna šola (s posebnimi oddelki oz. enotami s prilagojenim programom).
  • Osnovne šole s prilagojenim programom.
  • Zavodi za vzgojo otrok s posebnimi potrebami.

Možno izobraževanje na domu.

 

Prihajajoči dogodek

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons Hotel, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana, 30. 05. 2018

Uvodna mednarodna konferenca: Spremljanje implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, ki deluje na Centru RS za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Evropskim...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane