Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjemDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj osnovnošolska izobrazba.
ISCED področje ISCED področje:
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: gozdarstvo in lov
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • načrtovati in organizirati lastno delo in delo znotraj skupine,
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju- skladno s standardi,
 • pri svojem delu upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa,
 • opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih, lastnine in okolja,
 • odgovorno in etično se obnašati,
 • sporazumevati se z različnimi deležniki,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na področju gozdarstva,
 • izvesti pripravljalna dela za strojno sečnjo, pregledati delovišče ter oceniti in predvideti nevarnosti oz. prehodnost na delovišču,
 • izvesti strojno podiranje drevesa,
 • izvesti strojno kleščenje, krojenje in prežagovanje podrtega drevesa in sortiranje gozdnih lesnih sortimentov,
 • izvesti izvoz lesa z zgibno polprikolico,
 • izvesti nakladanje in razkladanje sortimentov s hidravličnim nakladalnikom na zgibno polprikolico.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in lahko prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti, če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Praktično preverjanje in zagovor.

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem

SOK 4

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 5 / EOK 4

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: