Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkovDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Dodatna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Dodatna kvalifikacija
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
35 ur
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj višja strokovna izobrazba.
ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: pravo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Obdobje veljavnosti

31. 05. 2023 do 30. 05. 2028

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • utemeljiti vlogo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v organizaciji;
 • razložiti pojme, koncepte in načela s področja varstva osebnih podatkov;
 • načrtovati ustrezne ukrepe za zavarovanje zbirk osebnih podatkov;
 • sestaviti pravne akte, potrebne za skladnost poslovanja organizacije s predpisi s področja varstva osebnih podatkov (zlasti interne akte, pogodbe in privolitvene obrazce);
 • razložiti pojem oblačnih storitev, prepoznati tveganja v zvezi s temi storitvami in sprejeti ustrezne ukrepe za omejitev tveganj;
 • razložiti koncept vgrajene zasebnosti in ga uporabiti pri različnih načinih obdelave osebnih podatkov;
 • voditi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov in prepoznati različna tveganja pri posameznih vrstah/načinih obdelave;
 • prepoznati primere obdelave, v katerih je potrebna presoja vplivov na zasebnost, in izdelati enostavnejšo presojo vplivov na zasebnost;
 • voditi postopke in odločati o pravicah posameznikov v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov (o seznanitvi z lastnimi osebnimi podatki, pravici do prenosljivosti osebnih podatkov, pravici do pozabe, pravici do popravka, ugovora);
 • izvajati postopke notranje kontrole skladnosti obdelave osebnih podatkov s predpisi s področja varstva osebnih podatkov;
 • sodelovati z nadzornim organom na področju varstva osebnih podatkov v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov;
 • razložiti sistem odgovornosti upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov in sistem upravnega nadzora nad njima;
 • organizirati interno izobraževanje za zaposlene in vodstvo organizacije na področju varstva osebnih podatkov;
 • samostojno komunicirati z notranjo in zunanjo javnostjo o pomembnih dogodkih in potrebnih ukrepih, povezanih z varstvom osebnih podatkov v organizaciji.

Ocenjevanje in zaključevanje:
 • Pisno preverjanje znanja,
 • ustni zagovor.

Pogoji za pridobitev javne listine:
 • prisotnost na predavanjih (najmanj 75% prisotnost)
 • uspešno opravljen pisni/ustni izpit

Izvajalci:

Info hiša d.o.o., SRC Infonet d.o.o., SGB, varnostno svetovanje, d.o.o., REPUBLIS, poslovne in intelektualne storitve d.o.o., Ajpes

URL

URL izvajalca: