Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Spričevalo o zaključnem izpituDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nižja poklicna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Nižje poklicno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 - 3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
  • osnovnošolska izobrazba ali
  • SOK raven 1
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 3
Raven EOK: EOK 3

Učni izidi:

Znanje: raven 2, deloma 3

Spretnosti: raven 3

Kompetence: raven 3

Ocenjevanje in zaključevanje:

Sistem ocenjevanja:

Znanje dijakov se ocenjuje s številčnimi oziroma opisnimi ocenami. Znanje dijaka se oceni s številčno oceno od 1 do 5, in sicer nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5). Številčne ocene od 2 do 5 in opisna ocena »opravil« so pozitivne.

Za udeleženca izobraževanja odraslih se uporabljajo le pozitivne ocene.

Napredovanje:

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika in so opravili druge obveznosti (glede na program in izvedbeni kurikul šole).

Spričevalo o zaključnem izpitu

SOK 3

EOK 3

Prikazana je možna karierna pot znotraj znotraj področja izbrane kvalifikacije. Za možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji glejte zavihek 'Prehodnost'.

Prehodnost:

Dostop do srednjega poklicnega izobraževanja (SOK, raven 4).

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami vse obveznosti določene s programom. Poleg tega mora opraviti zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izvajalci:
  • Poklicne šole (lahko v kombinaciji z delodajalcem in/ali medpodjetniškim izobraževalnim centrom)
  • Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (izvajajo programe, prilagojene posebnim potrebam dijakov)
  • Ustanove za izobraževanje odraslih