Ime kvalifikacije Spričevalo o zaključnem izpituDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Nižja poklicna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Nižje poklicno izobraževanje
Trajanje izobraževanja
2 - 3 leta
Kreditne točke 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji
  • osnovnošolska izobrazba ali
  • SOK raven 1
Raven kvalifikacije

SOK 3
EOK 3

Znanje: raven 2, deloma 3

Spretnosti: raven 3

Kompetence: raven 3

Sistem ocenjevanja:

Znanje dijakov se ocenjuje s številčnimi oziroma opisnimi ocenami. Znanje dijaka se oceni s številčno oceno od 1 do 5, in sicer nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5). Številčne ocene od 2 do 5 in opisna ocena »opravil« so pozitivne.

Za udeleženca izobraževanja odraslih se uporabljajo le pozitivne ocene.

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika in so opravili druge obveznosti (glede na program in izvedbeni kurikul šole).

Dostop do srednjega poklicnega izobraževanja (SOK, raven 4).

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami vse obveznosti določene s programom. Poleg tega mora opraviti zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega izdelek oziroma storitev in zagovor.

  • Poklicne šole (lahko v kombinaciji z delodajalcem in/ali medpodjetniškim izobraževalnim centrom)
  • Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (izvajajo programe, prilagojene posebnim potrebam dijakov)
  • Ustanove za izobraževanje odraslih