Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Znanja in spretnosti s področja poznavanja tehnologij dela, tehničnega risanja, osnovnih in pomožnih materialov za slikopleskarske-črkoslikarske elemente ter ročnega izdelovanja slikopleskarskih-črkoslikarskih elementov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja za poklic slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • po restavratorski metodologiji dokumentirani opravljeni posegi v skladu s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na ustreznih objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine,
 • tri leta delovnih izkušenj na obnovi objektov stavbne dediščine pod vodstvom ali potrjenih od restavratorja z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine in z referenčno listo.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki)
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:
Kandidat/kandidatka:
 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo, 
 • racionalno rabi energijo, material in čas, 
 • varuje zdravje in okolje, 
 • vodi manjšo skupino, 
 • sodeluje s strokovnjaki, odgovornimi za restavratorski poseg, 
 • ocenjuje vzroke in stopnjo poškodovanosti dekorativnih poslikav in štukatur pod vodstvom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg, 
 • zaščiti, čisti in sanira dekorativne poslikave in štukature po tradicionalnih tehnologijah pod vodstvom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg, 
 • izdeluje dekorativne poslikave in štukature po tradicionalnih tehnologijah pod vodstvom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg, 
 • modelira in zmodelira manjkajoče dele, izdeluje odlitke in kopije pod vodstvom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg, 
 • opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe med izvajanjem posega pod vodstvom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg, 
 • dokumentira vse faze posega pod vodstvom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:
POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 
NAČIN PREVERJANJA
Izdelek z ustrezno predpisano dokumentacijo in ustni zagovor.

Opis poklica

Kratek opis

Akademski restavrator se ukvarja s konzerviranjem in restavriranjem predmetov likovne dediščine, to je predmetov kiparstva in slikarstva.

Kaj delavec običajno dela

Akademski restavrator načrtuje, organizira in izvaja konservatorska in restavratorska dela na predmetih likovne dediščine. Skrbi za njihovo pravilno hrambo, nego in vzdrževanje, medtem ko so na poti iz enega v drug kraj, in loči neobdelane predmete od obdelanih. Kiparska dela so: kamnita plastika, kamnita polihromirana ali poslikana plastika, lesena plastika, lesena polihromirana plastika, arhitekturna plastika, tudi zahtevna štukatura, kovinska plastika, keramična plastika in plastika v drugih materialih. Slikarska dela so: stenske slike, freske, mozaiki, sgrafiti, vitraži, slike na platnu, slike na lesu in slike na drugih materialih.

Restavrator zbere o predmetu obdelave splošne podatke, podatke o okolju predmeta in ugotovi stanje predmeta. Sam in ob pomoči drugih opravi raziskave in analize predmeta ter ugotovi spremembe na predmetu, ki jih je zapustil čas. Pripravi program postopkov za odpravo negativnega stanja. Izdela kalkulacijo stroškov za celosten poseg na predmetu. Izvede postopke, ki jih med delom lahko dopolni ali spremeni. Vse faze dela in postopke po potrebi dokumentira in izdela poročilo o opravljenem posegu na predmetu. Glede na uspešnost in izkušnje se vključuje tudi v vzgojo in izobraževanje ter usposabljanje mlajših strokovnih delavcev, nudi strokovno pomoč, pripravlja strokovne članke za objave ali za strokovne posvete. Ob restavratorjih za predmete likovne dediščine poznamo še konservatorje-restavratorje za arhivsko in knjižno gradivo, papir, pergament, usnje in tkanine ter konservatorje restavratorje za muzejske, kovinske, keramične, steklene, usnjene, lesene in tekstilne predmete. Sorodno je delo na stavbni dediščini. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: