Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Skupnostni tolmač/skupnostna tolmačka za arabski jezikDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • dosežena izobrazba najmanj na ravni SOK 5 ali potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center - RIC skladno z uredbo, ki določa načine in pogoje za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito in
 • najmanj 300 ur tolmačenja, ki jih je kandidat/kandidatka opravil/opravila v zadnjih petih letih, kar dokazuje z referenčnimi pismi organizacij, društev, institucij ipd. in
 • znanje jezikov:
  • znanje slovenskega jezika najmanj na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ki ga kandidat/kandidatka dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 v Republiki Sloveniji ali z javnoveljavno listino o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine najmanj na višji ravni (B2) ali s potrdilom/izpisom, da je kandidat/kandidatka vpisan/vpisana v Imenik sodnih tolmačev pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za pravosodje) v Sloveniji in
  • znanje arabskega jezika, ki ga kandidat/kandidatka dokazuje z listino o izobrazbi najmanj na ravni SOK 5 z arabskim učnim jezikom ali s spričevalom o opravljenem izpitu iz znanja arabščine najmanj na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira pri branju, poslušanju in govorjenju ter najmanj na ravni B2 pri pisanju ali s potrdilom/izpisom, da je kandidat/kandidatka vpisan/vpisana v Imenik sodnih tolmačev za arabski jezik pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za pravosodje) v Sloveniji.    

 

ISCED področje Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, organizirati in spremljati svoje delovne aktivnosti na področju tolmačenja in prevajanja iz arabskega v slovenski jezik in obratno
 • delovati v institucionalnem in neinstitucionalnem okolju, na različnih področjih družbenega življenja
 • tolmačiti in prevajati spremljajoča krajša besedila iz arabskega v slovenski jezik za potrebe skupnosti
 • tolmačiti in prevajati spremljajoča krajša besedila iz slovenskega v arabski jezik za potrebe skupnosti
 • konsekutivno tolmačiti dialog ali daljše sklope z uporabo zapiskov, tolmačiti zapisano besedilo na pogled, tolmačiti z uporabo tehnike šepetanja
 • uporabljati opremo za tolmačenje na daljavo
 • ravnati skladno z mednarodnimi etičnimi kodeksi in standardi za skupnostno tolmačenje
 • komunicirati z uporabniki tolmaških storitev, različnimi organizacijami in drugimi
 • zagotavljati kakovost skupnostnega tolmačenja in skrbeti za lastni strokovni razvoj
 • varovati zdravje in skrbeti za varnost pri delu
 • razvijati podjetniške veščine, spretnosti in vedenje ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

 • Preverjanje tolmačenja z zagovorom vsebuje:
  • tolmačenje iz slovenskega jezika v arabski jezik z ustnim zagovorom
  • tolmačenje iz arabskega jezika v slovenski jezik z ustnim zagovorom
 • Prevajanje krajšega besedila z zagovorom vsebuje:
  • prevod krajšega besedila iz slovenskega jezika v arabski jezik z ustnim zagovorom
  • prevod krajšega besedila iz arabskega jezika v slovenski jezik z ustnim zagovorom

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: