Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Proizvajalec/proizvajalka bioplinaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja tehnike ali biotehnike po klasifikaciji ARRS (klasifikacija ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), ki jih kandidat izkaže z referenčnimi pismi.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: okoljevarstvena tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, organizirati in izvajati delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela
 • odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z opremo, materiali, energijo in s časom
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v delovnem procesu ter varovati okolje
 • delovati odgovorno in podjetno
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in delovati timsko
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na področju proizvodnje bioplina
 • sprejemati biološko razgradljive odpadke in druge substrate
 • načrtovati predelavo biološko razgradljivih odpadkov in drugih substratov
 • predpripraviti substrate za postopek anaerobne razgradnje
 • upravljati stroje in naprave v proizvodnem procesu ter nadzirati proizvodnjo bioplina
 • izvajati separacijo digestata
 • tržiti storitve in produkte v procesu zagotavljanja krožnega toka materialov

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Praktično preverjanje z zagovorom.

 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: