Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Operativni upravnik/operativna upravnicaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • izobrazba najmanj na ravni SOK 6 ali
 • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 3 leta delovnih izkušenj, kar kandidat/ka dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.
ISCED področje ISCED področje:
Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodročje isced podpodročje: prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • analizirati, načrtovati in organizirati vzdrževalna dela za nemoteno uporabo in delovanje nepremičnin
 • pripraviti potrebno dokumentacijo za upravljanje z nepremičninami
 • svetovati lastnikom nepremičnin o zadevah, povezanih z upravljanjem, vzdrževanjem in obratovanjem nepremičnin ter varčno rabo energije
 • opravljati tehničnostrokovna dela pri upravljanju, vzdrževanju in obratovanju nepremičnin
 • opravljati tehničnoobračunska dela v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem nepremičnin
 • pridobivati, zbirati, obdelovati in posredovati podatke, potrebne za vodenje postopkov pred pravosodnimi, upravnimi in drugimi organi
 • povečevati obseg in vrednost nepremičnin v upravljavskem portfelju in pridobivati konkurenčne ponudbe od dobaviteljev storitev
 • voditi evidence, pripravljati poročila in arhivirati dokumentacijo
 • voditi in usklajevati izvajanje vzdrževalnih in drugih del ter izvajati njihov nadzor
 • delovati skladno s predpisi, standardi in kodeksi o upravljanju z nepremičninami in dobrimi poslovnimi običaji
 • komunicirati z lastniki in uporabniki nepremičnin, izvajalci storitev, dobavitelji, zaposlenimi, lokalno skupnostjo, upravnimi organi ter drugimi strokovnim službami ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • delovati skladno s predpisi za varno uporabo nepremičnin in okoljevarstvenih načel

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Pisno preverjanje in ustno preverjanje.

Pisno preverjanje predstavlja 50 % skupne ocene preverjanja, pri čemer mora kandidat na pisnem delu doseči najmanj 60 % točk kot pogoj, da lahko opravlja ustno preverjanje. Pisno preverjanje traja 120 minut.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: